-->

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ: ο απολογισμός του 2013

Για το νικέλιο (Νi), το 2013 υπήρξε μια πτώση παραγωγής της τάξης του 10% μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις του 2012, χρονιά κατά την οποία η παραγωγή ανήλθε στο επίπεδο των 18.600 tn νικελίου και οι πωλήσεις σε 19.071 tn δημιουργώντας ιστορικό ρεκόρ.

Tα παραγωγικά δεδομένα παρατίθενται στον επόμενο πίνακα. Οι εξαγωγές για το 2013 ανήλθαν σε 17.054 tn Ni με παράλληλη εξάντληση των αποθεμάτων ετοίμου προϊόντος.

 Εντούτοις, η υπό ιδιωτικοποίηση, εξαγωγική μεταλλευτική και μεταλλουργική εταιρεία ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, μοναδική βιομηχανία παραγωγής σιδηρονικελίου από δικά της κοιτάσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία απασχολεί άμεσα ή μέσω εργολαβικής ανάθεσης 1582 εργαζομένους (168 επιστήμονες), επλήγη από τη δυσμενή σχέση ευρω/δολαρίου και τις υψηλές τιμές ενέργειας, και το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης 2013, προστιθεμένων των φόρων, ήταν καθαρές ζημιές 76,385 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 34,32 εκατ. ευρώ το 2012 (κέρδη 6,37 εκατ. ευρώ το 2011).

Η μεταλλουργική μονάδα της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ στη Λάρυμνα τροφοδοτήθηκε σε πρώτη ύλη αποκλειστικά με εγχώριο σιδηρονικελιούχο μετάλλευμα (λατερίτη) από τα μεταλλεία Ευβοίας, Αγίου Ιωάννη και Καστοριάς, η δε συνολική παραγωγή σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος ανήλθε σε 2,25 εκατ. tn (για το 2012) και 2,22 (για το 2013).

Παράλληλα η Λάρκο παρήγαγε και 268 χιλ tn Λιγνίτη (για το 2012) και 273 χιλ. tn Λιγνίτη (για το 2013) από το λιγνιτωρυχείο της στα Σέρβια Κοζάνης, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου διατέθηκε στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω της ΔΕΗ ΑΕ.

[by Petros Tzeferis]