-->

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Η βεβαίωση περί της "ιδιαιτέρως συμφέρουσας δραστηριότητας για την εθνική οικονομία”

 Σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΠΕΚΑ 15277/ΦΕΚ 1077 Β/ 9-4-2012, (Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις ΠΠΔ  της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β ) και συγκεκριμένα  με την παράγραφο β του άρθρου 2 αυτής, απαιτείται προ της έκδοσης της ΑΕΠΟ συνυποβολή μαζί με την ΜΠΕ βεβαίωσης από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ. 3 του Ν. 998/79.

Όσον αφορά τα λατομεία δεν είναι ουσιαστικά και τυπικά δυνατόν να χορηγηθεί σε οποιονδήποτε βεβαίωση από την κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 45, παραγρ. 3 του Ν. 998/79.

Αυτό γιατί όπως ορίζεται και στον Ν.998/79 οι μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες ρυθμίζονται όχι από το άρθρο 45 αλλά από το άρθρο 57. Στο άρθρο 57  τίθενται οι προυποθέσεις για την παραχώρηση δασικής έκτασης για εξορυκτικές διαδικασίες, που επιτρέπεται “εφ'όσον εχορηγήθη έγκρισις ερεύνης. Εάν δεν εχορηγήθη η ως είρηται έγκρισις ερεύνης, απαιτείται ειδική έγκρισις της εκμεταλλεύσεως, χορηγουμένη δι'αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην του νομαρχιακού συμβουλίου δασών και εφ'όσον την εκμετάλλευσιν τούτων θεωρεί ιδιαιτέρως συμφέρουσαν διά την εθνικήν οικονομίαν το Υπουργείον Βιομηχανίας.”

Όπως σαφώς αναφέρεται στην ερμηνευτική του ανωτέρω απόφαση  Υ.Α. Αριθ. 182081/4842 π.ε. της 15/28 Ιαν. 1981 (ΦΕΚ Β 48) : Περί διαδικασίας εφαρμογής του άρθ. 57 “περί μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών” νομ. 998/79 :

“α3. Επειδή η ΄έκδοση της εγκριτικής αποφάσεως προϋποθέτει θεωρημένη μελέτη από την Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος κατ΄ αρχή να υποβάλλει με αίτησή του στην προαναφερθείσα υπηρεσία, την εν λόγω μελέτη εις τετραπλούν προς θεώρηση. Αντίστοιχα η Υπηρεσία Χωρ. και Περιβάλλοντος εφ΄ όσον προβεί στην θεώρηση μελέτης, επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίτυπο στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να το επισυνάψει στην αίτησή του προς την αρμόδια Νομαρχία για τις περαιτέρω ενέργειες όπως αυτές προσδιορίζονται δια της παρούσης και παράλληλα αποστέλλει από ένα θεωρημένο αντίτυπο στο Υπουργείο Γεωργίας και στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενεργείας το οποίο και αποστέλλει εν συνεχεία στην αρμοδία Νομαρχία έγγραφο, επί του αν θεωρεί ή όχι την διεξαγωγή της ερεύνης ή της εκμεταλλεύσεως ιδιαιτέρως συμφέρουσα δια την Εθνική Οικονομίας (παρ. 1β άρθρου 57).

β. Έγγραφο του Υπ. Βιομηχανίας και Ενεργείας, προκειμένου να καλυφθεί η απαίτηση της παρ. 1β του άρθρου 57 περί του αν "θεωρεί την αιτουμένη διεξαγωγή της ερεύνης ή της εκμεταλλεύσεως ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική οικονομία”

Με εφαρμογή των ανωτέρω και της μέχρι την έκδοση του Ν.4014/2011 περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η κάθε εκδίδουσα ΑΕΠΟ για εξορυκτικές εργασίες αρχή απέστελλε ένα θεωρημένο αντίγραφο ΜΠΕ μαζί με την ΑΕΠΟ στην Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ για να εκδοθεί έγγραφο από την αντίστοιχη Διεύθυνση περί της θεωρήσεως της εγκριθείσας περιβαλλοντικά εξορυκτικής επέμβασης ως ιδιαιτέρως συμφέρουσας για την Εθνική Οικονομία. Μετά την έκδοση του εγγράφου αυτού και βάσει αυτού χορηγείτο η απόφαση έγκρισης επέμβασης από τις δασικές υπηρεσίες.

Δηλαδή ο νομοθέτης απαιτούσε από την αρμόδια για τις λατομικές και μεταλλευτικές εργασίες υπηρεσία – σήμερα Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ- να αποφανθεί περί της εγκριθείσας περιβαλλοντικά εξορυκτικής επέμβασης εάν είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την Εθνική Οικονομία, και μετά να χορηγήσει την έγκριση επέμβασης.

Μετά την έκδοση του Ν.4014/2011 ειναι γνωστό ότι η έγκριση επέμβασης ενσωματώθηκε στην ΑΕΠΟ (άρθρο 12).  Αρα θα πρέπει να συντελεστούν πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ όλες οι απαραίτητες  διαδικασίες και γνωμοδοτήσεις που αφορούν την έγκριση επέμβασης ώστε εν συνεχεία να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ. Μέσα σε  αυτές ειναι και η γνωμοδότηση από Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ περί του "ιδιαιτέρως συμφέρουσα" για την Εθνική Οικονομία. Ομως για να γίνει αυτό προαπαιτείται η έκδοση ΑΕΠΟ σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. Αριθ. 182081/4842!!!!!

Εστω λοιπόν και εάν επιτρέπεται να συνταχθεί ΜΠΕ για λατομική ή μεταλλευτική δραστηριότητα που να εμπεριέχει δασικές εκτάσεις βάσει του Ν.4014/2011, δεν μπορεί να εγκριθεί και να εκδοθεί ΑΕΠΟ, διότι δεν είναι δυνατόν να εμπεριέχει η ΑΕΠΟ έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση πριν γνωμοδοτήσει το ΥΠΕΚΑ εάν η ως άνω εξορυκτική δραστηριότητα είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την Εθνική Οικονομία.

Συμπερασματικά η ενσωμάτωση της απόφασης έγκρισης επέμβασης στην ΑΕΠΟ με τον Ν.4014/2011, ενσωματώνει το πρώτο και το τρίτο στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης επέμβασης σε δασική έκταση για λατομεία και εξορυκτικές εργασίες, που είχε 3 στάδια: την ΑΕΠΟ, την έκδοση έγγραφου από την αντίστοιχη Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ περί της θεωρήσεως της εγκριθείσας περιβαλλοντικά εξορυκτικής επέμβασης ως ιδιαιτέρως συμφέρουσας για την Εθνική Οικονομία, και την έγκριση επέμβασης. Οχι όμως το δεύτερο το οποίο ευρίσκεται πλέον στον αέρα...

Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί αδιέξοδο για την έγκριση στις επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις, έστω και εάν αυτές είναι απαραίτητες για εκτέλεση εξορυκτικού έργου (λατομείου, ορυχείου,  μεταλλείου) ιδιαίτερα συμφέροντος για την εθνική οικονομία.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο σημειωτέον αφορά τη δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία και όχι την ειδικότερη περί λατομείων νομοθεσία, με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τις επισπεύδουσες υπηρεσίες, και σε αναμονή των υπηρεσιών αυτών προς άρση του αδιεξόδου, η Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ, συνεχίζει να παρέχει τη βεβαίωση "περί του ιδιαιτέρως συμφέροντος για την εθνική οικονομία"  υπό προϋποθέσεις (πχ. όταν έχει προηγουμένως αξιολογήσει και εγκρίνει τεχνικές μελέτες για τους αιτούμενους χώρους ή όταν δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα της προηγούμενης εκμετάλλευσης και υφίστανται σε ισχύ αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ.), ώστε να μην υφίσταται ο κίνδυνος καθυστέρησης ή ματαίωσης επενδύσεων του συγκεκριμένου τομέα οι οποίες κρίνονται όντως συμφέρουσες για την εθνική οικονομία.