-->

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας: υιοθετήθηκαν 81 προτάσεις για τις ΟΠΥ

Παρουσιάζονται εδώ τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της διαδικασίας υποβολής προτάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις ΟΠΥ.

Συνολικά υποβληθείσες προτάσεις: Υποβλήθηκαν 90 προτάσεις οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ι. Τεχνολογικός τομέας – Παραγωγή – 43 προτάσεις

Ι.  Τεχνολογικός τομέας – Υποκατάσταση – 8 προτάσεις

ΙΙ. Μη Τεχνολογικός τομέας– Νομικό Πλαίσιο Πρώτων υλών – 12 προτάσεις

ΙΙ. Μη Τεχνολογικός τομέας– Νομικό Πλαίσιο Αποβλήτων – 10 προτάσεις

ΙΙ. Μη Τεχνολογικός τομέας– Γνώσεις, Ικανότητες, Εκπαίδευση – 8 προτάσεις

ΙΙΙ. Διεθνής Συνεργασία – Διεθνείς σχέσεις – 6 προτάσεις

Συμμετοχές:

  •  Συμμετείχαν οι 27 από τις 28 χώρες της Ε.Ε. (- Μάλτα)
  • 16 Ελληνικοί φορείς συμμετέχουν σε 24 προτάσεις, μεταξύ των οποίων:
o ΥΠΕΚΑ
o ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
o Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.
o ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
o ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
o Ε.Μ.Π.
o Α.Π.Θ.
o Πολυτεχνείο Κρήτης
o Ελληνικές Μεταλλευτικές Εταιρείες, κ.λ.π.

Από τις ως άνω προτάσεις επιλέχθηκαν 81, ως προτάσεις δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις Πρώτες Ύλες. 

Σε αυτές συμμετέχουν περισσότεροι από 800 φορείς (εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.λ.π.) από όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις επιλεχθείσες 81 προτάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/call-commitments

Οι νέες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων έχουν προγραμματιστεί για το 2015, το 2017 και το 2019.

Η πρόταση της Ισπανίας στην οποία το ΥΠΕΚΑ συμμετέχει ως εταίρος, με θέμα «Standardization of sustainable mining management systems», υιοθετήθηκε τελικά, και υποβλήθηκε αίτηση για χρηματοδότηση στο HORIZON 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η  Ε. Επιτροπή προχώρησε εντός του 2012 σε νέα πρωτοβουλία σχετικά με τις Πρώτες Yλες, την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (European Innovation Partnership) (COM (2012) 82 final). Αποτελεί επιτυχία για την Ελλάδα το γεγονός ότι στην διευθύνουσα επιτροπή (High Level Steering Group) όπου εκπροσωπούνται επτά (7) Xώρες (από 27 Κράτη Μέλη) σε επίπεδο υπουργών, συμμετέχει και ο έλληνας αρμόδιος υφυπουργός ενώ στις επιμέρους ομάδες («sherpa» group, επιχειρησιακές ομάδες θεματικών πεδίων κλπ) συμμετέχουν και έλληνες τεχνοκράτες κι επιστήμονες.
  • Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (European Innovation Partnership) σχετικά με τις Πρώτες Yλες, COM(2012) 82.
  • Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) -χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.