-->

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Νέα απόφαση για αμμοχαλικοληψίες από κοίτες ποταμών, χειμάρρων και υδατορρεμάτων!

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η οποία τροποποεί την Υπουργική Απόφαση  42279/ 24/1938 (ΦΕΚ Β΄ 267) επιτρέπεται η αμμοχαλικοληψία σε κοίτες ποταμών, χειμάρρων και υδατορρεμάτων για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά και μόνο για την κατασκευή έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Εθνικής Σημασίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001.

Ορίζονται μάλιστα οι απαιτούμενες αποστάσεις για την λειτουργία των χώρων αυτών:

α. Διακόσια πενήντα μέτρα (250μ) από βιομηχανικά κτίσµατα και εγκαταστάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, σχέδιο πόλης ή συνεκτικό οικιστικό ιστό νομίμως υφισταμένων κατοικιών, πλατείες, νεκροταφεία και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.
β. Πενήντα μέτρα (50μ) από εθνικούς, επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους.
γ. Eίκοσι μέτρα (20μ) από θέσεις στύλων και εκατό μέτρα (100μ) από θέσεις πυλώνων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θέσεις πυλώνων ανεμογεννητριών.
δ. Πενήντα μέτρα (50μ) από υπόγειες (εντός του εδάφους) γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών ή κεραίες.
ε. Εκατό μέτρα (100 μ.) από θέσεις υφιστάμενων ή εκτελούμενων/κατασκευαζόμενων τεχνικών έργων (γέφυρες, προβλήτες, επιχώματα, πρόβολοι, αρδευτικά φράγματα, κρηπιδώματα, αποστραγγιστικές ή αρδευτικές τάφροι). Εξαιρείται η απομάκρυνση, καθαρισμός των υλικών της κοίτης/βυθού για τις ανάγκες κατασκευής του έργου π.χ. γέφυρες, οχετοί, φράγμα κ.λπ. στα πλαίσια εφαρμογής της αντίστοιχης (υδραυλικής) μελέτης.
στ. Διακόσια πενήντα (250μ) από τη γραμμή παραλίας


Τίθενται  απαγορεύσεις όταν πρόκειται για :

α. Κηρυγμένους Αρχαιολογικούς χώρους και στις Ζώνες Προστασίας τους.
β. Οικότοπους Προτεραιότητας εντός προστατευόμενων περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000.
γ. Στον θαλάσσιο βυθό χωρίς προηγούμενη άδεια από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και από την αρμόδια λιμενική αρχή.
δ. Περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος και πιθανές περιοχές ανάπτυξης Στρατιωτικών Δυνάμεων (των 3 κλάδων των Ε.Δ.).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αδρανή υλικά που προέρχονται από ποταμοχειμάριες αποθέσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι υλικά ακατάλληλα για σκυρόδεμα επειδή είναι πολύμεικτα με μεταβαλλόμενη πετρογραφική και χημική σύσταση, που δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

Επιπλέον, η αδειοδότηση και ο έλεγχος έργων αμμοληψίας γίνεται (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) με ειδικό καθεστώς που διαμορφώνει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τα λατομεία που εντάσσονται στην λατομική νομοθεσία αλλά και χωρίς να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά.

[του Πέτρου Τζεφέρη]