-->

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Οι προδιαγραφές ποιότητας των αδρανών υλικών δομικών κατασκευών

Τα παρακάτω αποτελούν πρόταση για την διαχείριση του θέματος στην υπό αναμόρφωση σχετική νομοθεσία για την έρευνα κι εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών.

Οι χημικές και φυσικομηχανικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν τα παραγόμενα αδρανή υλικά, ανάλογα με τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται, καθώς και η διαδικασία δοκιμών και η μέθοδος ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών καθορίζονται με κοινές αποφάσεις, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι ως άνω αποφάσεις εκδίδονται στα πλαίσια του Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176Α), όπως ισχύει κάθε φορά, με το οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ/21.12.1988, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ/22.7.1993, και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της καταλληλότητας των αδρανών υλικών για την αρτιότητα κατασκευής των έργων, στα οποία τα υλικά αυτά ενσωματώνονται.

Ειδικότερα, τα αδρανή τα οποία προορίζονται για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386/Β/20.3.2007), όπως ισχύει και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό για τα Δομικά Προϊόντα 305/2011/ΕΕ.

Η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας, η οποία ορίζεται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 334/1994, για τον έλεγχο της ορθής χρησιμοποίησης της σήμανσης CE στην αγορά καθώς και στους χώρους παραγωγής κι εμπορίας των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κατ’ επανάληψη τίθενται στην κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δομικά έργα, αδρανή προϊόντα προερχόμενα από λατομεία χωρίς την απαιτούμενη Σήμανση CE ή προϊόντα με ψευδή ή παραπλανητική Σήμανση CE ή αδρανή υλικά τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις, ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει την αδειοδοτούσα υπηρεσία ώστε να προβεί σε ανάκληση της αδείας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας στις οποίες παράγονται τα συγκεκριμένα δομικά προϊόντα.

KYA ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.334/1994

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/1994, έχουν εκδοθεί οι παρακατάτω Κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:
Περισσότερες ΚΥ Αποφάσεις στην ιστοσελιδα του ΤΕΕ

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]