-->

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Τροπολογία για τη συνέχιση λειτουργίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ


Στον Ν. 4223/2013 ( ΦΕΚ Α 287/31-12-2013) "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις" (σελ. 5329- 5330, άρθρο 55 παράγραφος 7) συμπεριλήφθη τροπολογία με σκοπό τη λειτουργία του εργοστασίου της Λάρυμνας, ώστε να παρασχεθεί  ο αναγκαίος χρόνος της  μελλοντικής αξιοποίησης του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας δια της επιλογής κατάλληλου επενδυτή μέσω ανοικτής διεθνούς πλειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Δεδομένου ότι στις 31/12/2013 λήγει η συνομολογηθείσα με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση μίσθωσης των μεταλλευτικών του δικαιωμάτων επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας μετά των επ’ αυτού εγκαταστάσεων (οριστικές παραχωρήσεις μεταλλείων με αριθμούς 1 και 8 Β Ν. Φθιώτιδας, 105Α και 107 Ν. Βοιωτίας) και η σημερινή μισθώτρια Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ δεν μπορεί να συνεχίσει την εκμετάλλευση του εν λόγω δημόσιου μεταλλείου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, και ειδικότερα δεν δύναται να προβεί στις αναγκαίες επενδύσεις τόσο για την αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, όσο και για την παραγωγική αναβάθμιση του μεταλλουργικού συγκροτήματος της Λάρυμνας, κρίνεται σκόπιμη η αναζήτηση νέου επενδυτικού φορέα για τη συνέχιση της αξιοποίησης των ελληνικών λατεριτών για λόγους δημοσίου συμφέροντος (περιφερειακή ανάπτυξη, απασχόληση, έσοδα κλπ.).

Ως εκ τούτου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 144 παρ. 1 και 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα (Α’ 277), ήτοι μέχρι να εγκατασταθεί ο πλειοδότης που θα προκύψει από ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το δημόσιο μεταλλείο Λάρυμνας, παρατείνονται αυτοδικαίως από την επομένη της λήξης τους, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας και διατύπωσης, με τους ίδιους όρους: 

α) η εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας, που καταρτίστηκε με την υπ’ αρ. 14.797/23.4.2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη - Δήμα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, όπως παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2013 με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ8/Δ/Φ16.10/οικ.13614/ 2552/11.7.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και

β) όλες οι διοικητικές πράξεις και λοιπές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, των οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο χρονικό διάστημα από την 31/12/2013 και μέχρι την παρέλευση της χορηγούμενης με την παρούσα διάταξη παράτασης και οι οποίες αφορούν εν γένει ή συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη λειτουργία του μεταλλουργικού συγκροτήματος της Λάρυμνας. Ειδικά όσον αφορά την υλοποίηση του όρου α’ της υπ’ αρ. πρωτ. Δ8/Γ/Φ.12.3α/14075/2611/23.8.2013 εγκριτικής κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Με τον τρόπο αυτό συνεχίζεται αδιάλειπτα η λειτουργία του μεταλλουργικού συγκροτήματος της Λάρυμνας, μεγιστοποιούνται τα οφέλη του Ελληνικού Δημοσίου και παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος της ορθολογικής μελλοντικής αξιοποίησης του δημόσιου μεταλλείου Λάρυμνας δια της επιλογής κατάλληλου επενδυτή μέσω ανοικτής διεθνούς πλειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας.