-->

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Οχι πλέον απευθείας μισθώσεις χωρίς έρευνα!

Μέχρι σήμερα είναι δυνατή η εκμίσθωση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και όλων των συναφών κατηγοριών (σχιστολιθικές κι ασβεστολιθικές πλάκες, διακοσμητικά πετρώματα κλπ) επί δημοσίων εκτάσεων, με απευθείας σύμβαση,  σε εκείνους που κατά προτεραιότητα αιτούνται και σε χώρους οι οποίοι δεν θεωρούνται ερευνημένοι ή δεν έχουν στο παρελθόν αδειοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Με την παρακάτω πρόταση εξορθολογείται το θέμα αυτό ώστε να μην υφίστανται αθέμιτος ανταγωνισμός, να τηρείται η επιστημονική τεκμηρίωση (η έρευνα προηγείται της εκμετάλλευσης!) και σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

Α) Με απ' ευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες εκτάσεις για την εκμετάλλευση μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών και όλων των συναφών κατηγοριών (σχιστολιθικές κι ασβεστολιθικές πλάκες, διακοσμητικά πετρώματα κλπ) σε εκείνους, στους οποίους παραχωρήθηκε αρμοδίως το δικαίωμα έρευνας κατ' εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων και με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της ισχύος της απόφασης παραχώρησης του δικαιώματος αυτού εντοπισθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα.  Σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήξη της πρέπει να υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, συνοδευόμενη από αποδεικτικά κατάθεσης, προς έγκριση, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του παραχωρηθέντος για έρευνα χώρου.

Β) Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την εκμίσθωση λατομείων αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων (αντιολισθηρά υλικά, παραγωγή αποκλειστικά μαρμαρόσκονης ή για την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου ή συλλιπασμάτων μεταλλουργίας που τροφοδοτούν ανάλογα εργοστάσια), όπως τα περιγράψαμε σε άλλη θέση, διότι κι αυτά απαιτούν έρευνα, η οποία θα πρέπει να προηγηθεί της εκμετάλλευσης.           Λατομεία αδρανών μόνο μέσα σε λατομικές περιοχές!

Η παραπάνω αντιμετώπιση κρίνεται λογική και δίκαιη διότι εδώ ο υποψήφιος επενδυτής αιτείται για έρευνα κατά προτεραιότητα σε χώρους που δεν έχει ερευνήσει κανείς πριν (ούτε και το ελληνικό δημόσιο) και ξοδεύει χρόνο, χρήματα και "know how", ρισκάροντας να μην ευοδωθεί η έρευνά του αυτή. Οπότε σε κάθε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι θετικό, του παραχωρείται το δικαίωμα της περαιτέρω εκμετάλλευσης  με απευθείας μίσθωση.

Γ) Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και τα λατομεία  (αδρανών) που εξυπηρετούν δημόσια έργα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως εθνικής σημασίας, και τα οποία αδειοδοτούνται (και μισθώνονται απευθείας) κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,  όπου εκμισθώνεται το λατομικό δικαίωμα εκμετάλλευσης επί δημοσίων εκτάσεων, θα πρέπει κατά την άποψή μας,  αυτό να παραχωρείται μόνο κατόπιν  πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την οποία θα αναφερθούμε σε επόμενο κείμενο. Γενικά η άποψή μας για την εκμίσθωση της δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα εκείνης που αφορά τον ορυκτό μας πλούτο, είναι να πραγματοποιείται μόνο με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, όσο κι αν αυτό δημιουργεί στις περισσότερες των περιπτώσεων γραφειοκρατία ή ευνοεί άλλου είδους αγκυλώσεις. Διότι, μόνον έτσι εξασφαλίζεται η ισονομία, η διαφάνεια  αλλά και η μεγιστοποίηση του δημοσίου συμφέροντος.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]