-->

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Πάγια κι αναλογικά μισθώματα λατομείων. Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]

Τα παρακάτω αποτελούν πρόταση για την διαχείριση του θέματος στην υπό αναμόρφωση σχετική νομοθεσία για την έρευνα κι εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών.

Ο μισθωτής λατομείου οποιασδήποτε κατηγορίας, από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής δραστηριότητας υποχρεούται σε καταβολή μόνο παγίων μισθωμάτων που καθορίζονται στη σύμβαση μίσθωσης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ενάρξεως της παραγωγικής διαδικασίας, ο μισθωτής υποχρεούται σε καταβολή και αναλογικών μισθωμάτων.

A) Λατομεία βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων. Οι μισθωτές των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, υποχρεούνται στην καταβολή παγίων και αναλογικών μισθωμάτων. Συγκεκριμένα, επί των συμβάσεων που αφορούν τα ως άνω λατομεία ορίζονται:

Α1) Πάγια. Κατά την πρώτη τριετία ισχύος των συμβάσεων ετήσιο πάγιο μίσθωμα ανά στρέμμα για τα πρώτα εκατό (100) στρέμματα του λατομικού χώρου, ποσό κλιμακούμενο, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λατομείου (θέση, συνθήκες προσπέλασης και εκμετάλλευσης, επικρατούσες στην περιοχή καιρικές συνθήκες, είδος και ποιότητα των ορυκτών, πραγματοποίηση ή όχι ερευνητικών εργασιών προ της μίσθωσης κτλ) από τριάντα (30) έως ογδόντα (80) ευρώ ή αν δεν έλαβε χώρα εκμετάλλευση ποσό κλιμακούμενο από δέκα (10) έως τριάντα (30) ευρώ ανά στρέμμα.

Κατά τη δεύτερη τριετία ισχύος των συμβάσεων και μέχρι τη λήξη της ισχύος αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, πάγιο μίσθωμα ορίζεται ποσό κλιμακούμενο από εβδομήντα (70) έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά στρέμμα.

Σε περίπτωση που η έκταση του λατομικού χώρου υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα το πάγιο μίσθωμα ανά στρέμμα για την επιπλέον των εκατό (100) στρεμμάτων έκταση του λατομικού χώρου ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) της τιμής που έχει ορισθεί για τα πρώτα εκατό (100) στρέμματα.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Επίσης, σε όλες τις συμβάσεις για παράταση μίσθωσης, το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται, με συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία των άρθρων 647-662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με αίτηση του εκμισθωτή.

Α2) Αναλογικά. Ορίζεται, για τα λατομεία μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και λοιπών πετρωμάτων, ανώτατο θεμιτό αναλογικό μίσθωμα 8% επί της τιμής πωλήσεως των εξορυσσομένων ογκομαρμάρων ή σχιστολίθων κλπ, 10% επί εκείνης των ξοφαριών και ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνης των επεξεργασμένων παραπροϊόντων, φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου.

Ορίζεται, για τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών  ανώτατο θεμιτό αναλογικό μίσθωμα 8% επί της τιμής πωλήσεως των εξορυσσομένων προϊόντων και παραπροϊόντων ή 5% επί της τιμής πωλήσεως των εντός του λατομείου επεξεργασμένων προϊόντων φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου.

Για τα λατομεία των περιπτώσεων των δύο ανωτέρω εδαφίων, γίνεται συμψηφισμός μεταξύ παγίου και αναλογικού μισθώματος και καταβάλλεται αναλογικό μίσθωμα μόνο, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του παγίου.

Κάθε συμφωνία για καταβολή μισθώματος ανώτερου των ως άνω ποσοστών είναι άκυρη κατά το μέρος που υπερβαίνει τα ποσοστά αυτά.Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συμβάσεις μίσθωσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, οι οποίες προβλέπουν πάγιο και αναλογικό μίσθωμα, το οποίο υπερβαίνει τα ως άνω καθοριζόμενα ανώτατα θεμιτά μισθώματα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Β) Λατομεία αδρανών. Οι μισθωτές των λατομείων αδρανών υλικών υποχρεούνται στην καταβολή παγίων και αναλογικών μισθωμάτων. Ο μεταξύ τους συμψηφισμός απαγορεύεται.Τα αναλογικά μισθώματα προσδιορίζονται με βάση τις ποσότητες των αδρανών υλικών που πωλούνται κάθε έτος και υπολογίζονται από τα τιμολόγια πωλήσεως σε συνδυασμό με τοπογραφική ογκομέτρηση του εξορυχθέντος πετρώματος ή με άλλη πρόσφορη μέθοδο καταμέτρησης όπου απαιτείται. Επίσης, προκειμένου περί δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών,  η δαπάνη των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τα λατομεία εντός "λατομικών περιοχών" συμψηφίζεται με το αναλογικό μίσθωμα. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των προς συμψηφισμό δαπανών ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γ) Απόδοση μισθωμάτων. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού ποσού των μισθωμάτων (παγίων και αναλογικών) των δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών καταβάλλεται στον Δήμο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το λατομείο ενώ το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο. Για τα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών το σύνολο των μισθωμάτων (παγίων και αναλογικών) αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και το χρόνο απόδοσης των μισθωμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ) Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ. Τα αδρανή υλικά, που εξορύσσονται κατά την εκμετάλλευση οποιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών, δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπροϊόντα των ανωτέρω περιπτώσεων Α2 και διατίθενται ελεύθερα από τον εκμεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή του ειδικού τέλους υπέρ ΟΤΑ, καθώς και του αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη της εκτάσεως του χώρου εκμετάλλευσης, ανερχομένου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πωλήσεως ακατέργαστων υλικών ή πέντε τοις εκατό (5%) στην τιμή πωλήσεως επεξεργασμένων υλικών φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου. Η ποσότητα των αδρανών τούτων υλικών, που δύναται να διατεθεί ελεύθερα, είναι η τυχόν εναπομείνασα πέραν της απαιτούμενης για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου και πρέπει να προσδιορίζεται στις μελέτες (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), οι οποίες εγκρίνονται αρμοδίως.

Επίσης, οι εκμεταλλευτές τακτικών λατομείων αδρανών υποχρεούνται στην καταβολή του ανωτέρω τέλους  υπέρ των ΟΤΑ. Οι εκμεταλλευτές λατομείων βιομηχανικών ορυκτών υποχρεούνται να καταβάλλουν ετησίως ειδικό τέλος υπέρ των ΟΤΑ, στην περιοχή των οποίων λειτουργούν τα λατομεία. Το τέλος αυτό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων, που διατίθεται προς πώληση φορτωμένων επί αυτοκινήτου στο δάπεδο του λατομείου.