-->

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Τα ατυχήματα στον εξορυκτικό τομέα-Εφαρμογή της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ (II)

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]

Από την περαιτέρω αξιολόγηση σχετικά με τις αιτίες των θανατηφόρων ατυχημάτων προκύπτουν τα ακόλουθα:
  • Στην Ελλάδα, τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε επιφανειακά εργοτάξια και συσχετίζονται άμεσα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων/πρανών και γενικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εκσκαφών. Η πτώση από το πρανές εργοταξίου, τόσο πεζών όσο και μηχανημάτων, αποτελεί την σημαντικότερη αιτία ατυχημάτων.
  • Δεύτερη κατά σειρά σπουδαιότητας αιτία των θανατηφόρων ατυχημάτων είναι η αστοχία πρανούς. Ο παθών ευρίσκετο κάτω από το μέτωπο, είτε πεζός είτε με μηχάνημα, και καταπλακώθηκε από τα μπάζα που κατέρρευσαν.
  • Η τρίτη αιτία αναφέρεται σε πεζούς που συνεθλίβησαν από χωματουργικά κυρίως μηχανήματα.
  • Μικρότερης συχνότητας ατυχήματα αφορούσαν, παγίδευση σε «σύστημα συνεχούς μεταφοράς» (μεταφορική ταινία) η οποία σε όλες τις περιπτώσεις προέκυψε από επέμβαση ενώ το μέσον μεταφοράς βρισκόταν σε κίνηση. Επίσης την «κακή χρήση εκρηκτικών υλών» η οποία πάντως είναι περιορισμένη, ενδεχομένως από την ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη του φόβου με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η χρήση των εκρηκτικών. 

Εντούτοις, όπως προκύπτει από στατιστικά ατυχημάτων εξορυκτικού τομέα (2007-2012) αλλά και το διάγραμμα των δεικτών συχνότητας της ίδιας περιόδου τα μη θανατηφόρα ατυχήματα (με απώλεια 8ώρου) εξακολουθούν να παραμένουν αριθμητικά στα ίδια επίπεδα (150-190), γεγονός που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες:
  • συγκριτικά με τις μεγαλύτερες εταιρείες, οι ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που για τα ελληνικά δεδομένα ορίζονται οι κάτω των 50 απασχολουμένων) και κυρίως οι Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ, κάτω των 20 απασχολουμένων) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ, κάτω των 10), οι οποίες φαίνεται να αποτελούν την πλειονότητα των εταιρειών του τομέα, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά ατυχημάτων,
  • οι εργοδότες στις μικρότερες εταιρείες συχνά έχουν λιγότερες γνώσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κι επιπλέον στερούνται χρηματοδοτικών πόρων κι εργαλείων για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών
  • ο ρυθμός εργασίας έχει αυξηθεί κυρίως στις επιχειρήσεις με εργολαβικό προσωπικό,
  • ενίοτε οι εργοδότες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην παραγωγικότητα και όχι στην προστασία των εργαζομένων,
  • ο αριθμός νέων ή/και μεταναστών εργαζομένων αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο 2007-2012, ενώ οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα σχετικά με τη γλώσσα.

Γενικότερα, η αξιολόγηση της κατάστασης στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες (πάνω από 50 άτομα) οι οποίες δραστηριοποιούνται στις εξορυκτικές βιομηχανίες δείχνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις βασικές ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας που ορίζει η οδηγία. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή φαίνεται ικανοποιητική όσον αφορά το έγγραφο ασφάλειας και υγείας, την ευθύνη του συντονιστή εργοδότη, την κατάρτιση και την εποπτεία των εργαζομένων και τις προφυλάξεις έκτακτης ανάγκης.Ανάλογες είναι και οι επιδόσεις των ΜΜΕ με οργανωτική δομή μεγαλύτερη των 20 ατόμων.

  Αντιθέτως, οι περισσότερες μικρότερες επιχειρήσεις (ΜΕ και ΠΜΕ) φαίνεται ότι στερούνται αφενός της επαρκούς πληροφόρησης/ενημέρωσης κι αφετέρου των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων και για την προώθηση αποτελεσματικής πολιτικής υγείας και ασφάλειας.

Τα ατυχήματα στον εξορυκτικό τομέα-Εφαρμογή της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ (I)