-->

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)

Είναι γνωστό πλέον ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Β κατηγορίας δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση ΜΠΕ, αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία τους.

Πρόσφατα εκδόθηκε και η Υπ. Απόφαση για τις Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Στo άρθρο  3 της απόφασης αναφέρει ότι "Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για έργα υποδομών, Α.Π.Ε. και ερευνητικές εργασίες για ανεύρεση ορυκτών, άν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της Ε.Ο.Α. ένα  έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου  συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις  οι οποίες αξιολογούνται εκ νέου με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε  να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με  τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011".

Ας δούμε, ειδικότερα για την εξορυκτική βιομηχανία, όπου στην κατηγορία Β εντάσσονται (για την ώρα) μόνο οι περιπτώσεις  ερευνητικών εργασιών για ανεύρεση μαρμάρου ή βιομηχανικού ορυκτού,
  • Υπ. Απ. Αριθμ. 46294/ (ΦΕΚ 2001 Β/14.08.2012 ) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» του Παραρτήματος V, της υπ’ αρ. Υ.Α 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21).
Για την "συναίνεση ερευνητικών εργασιών" με σκοπό την ανεύρεση μαρμάρου ή βιομηχανικού ορυκτού σε δημόσια έκταση, σύμφωνα με την ανωτέρω τελευταία υπ. απόφαση, η ένταξη σε καθεστώς ΠΠΔ θα γίνεται από την ίδια υπηρεσία που είναι αρμόδια για την χορήγηση της συναίνεσης ερευνητικών εργασιών, δηλ την οικεία Αποκενρωμένη Διοίκηση.

Στην περίπτωση των εκτάσεων "μη δημοσίου" ιδιοκτησιακού χαρακτήρα (δηλ. ιδιωτικές και δημοτικές), δεν προβλέπεται «απόφαση συναίνεσης» (προβλέπεται έγγραφη γνωστοποίηση της έναρξης των ερευνητικών εργασιών, από τον ενεργούντα τις ερευνητικές εργασίες, στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων και την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων). Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με την ανωτέρω τελευταία  υπ. απόφαση, η ένταξη σε καθεστώς ΠΠΔ θα γίνεται από την υπηρεσία που εγκρίνει την τεχνική μελέτη του αρθρ. 4 του ΚΜΛΕ για το υπό εξέταση ορυκτό. Η υπηρεσία αυτή είναι η Γενική Διεύθυνση Φυσικού/Ορυκτού Πλούτου ΥΠΕΚΑ.


Αν λοιπόν, πράγμα που είναι σύνηθες, ο χώρος  υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000,  ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) η οποία θα πρέπει να προηγηθεί σύμφωνα με την απόφαση 52983/1952 με την υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο Περιφερειάρχη και να επιβληθούν  τυχόν πρόσθετοι όροι στις Π.Π.Δ., σύμφωνα με την  παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/11.

Οι πρόσθετοι όροι συμπληρώνονται από την υπηρεσία που αποφασίζει την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. των έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίες αυτής και η οποία (άρθρο 2 της ΥΑ αριθμ.46294 ) οπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι είτε η Απ. Διοίκηση είτε η Γενική Διεύθυνση Φυσικού/Ορυκτού Πλούτου ΥΠΕΚΑ.

Τα σχόλια δικά σας.

[Πέτρος Τζεφέρης] [by Tzeferis Petros]