-->

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Η παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών από αδρανή απόβλητα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΑΔΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα φυσικά αδρανή υλικά, όπως το αμμοχάλικο και θραυστά πετρώματα, αποτελούν σημαντικούς μη ανανεώσιμους πόρους που χρησιμοποιούνται σε δομικά έργα και έργα υποδομής. Επίσης, υπολογίζεται ότι στα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Νότιο- Ανατολικής Ευρώπης η κατασκευαστική βιομηχανία θα παρουσιάσει μία αύξηση της τάξης του 4,2% τα επόμενα χρόνια. Μία  αύξηση τέτοιου μεγέθους είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη συνολική διαχείριση των αδρανών υλικών και ως εκ τούτου και στη λατομική δραστηριότητα, η οποία σε τοπικό επίπεδο είναι εξαιρετικά ανομοιογενής και εξακολουθεί να συνδέεται με φαινόμενα παράνομης δραστηριότητας ή/ και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

 Επιπρόσθετα, ένα επίσης σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τη βιομηχανία των αδρανών είναι η «σπατάλη» δυνητικών πόρων, όπως είναι τα αδρανή απόβλητα* που προέρχονται από δραστηριότητες που σχετίζονται με κατασκευές και κατεδαφίσεις και απορρίπτονται σε χώρους ταφής ενίοτε παράνομους. Τέτοιου είδους απόβλητα θα μπορούσαν να τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας σε υφιστάμενες - τεχνικά κατάλληλες, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και να μετατραπούν σε ανακυκλωμένα αδρανή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν συμπληρωματική πηγή προμήθειας αδρανών.

Για τους λόγους αυτούς, άρχισε η υλοποίηση του έργου SARMa (Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων για Αδρανή), ένα έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Διακρατικού προγράμματος «Χώρος Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης». Ο στόχος αυτού του έργου είναι να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα η βιώσιμη διαχείριση των αδρανών υλικών μέσω του βελτιωμένου συντονισμού των δραστηριοτήτων και όλων των εμπλεκόμενων στον σχεδιασμό, στη διάθεση, χρήσηκαι ανακύκλωση εντός και εκτός του χώρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων το έργο SARMa ασχολείται και με την ανακύκλωση των αδρανών, παρέχοντας σε βάθος ανάλυση των εξελίξεων στο θέμα της ανακύκλωσης των αδρανών αποβλήτων και με έμφαση στα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις τα οποία θα αποτελέσουν στο προσεχές μέλλον την πιο σημαντική πηγή προμήθειας μη συμβατικών αδρανών υλικών. Επιπλέον, ένας από τους κύριους στόχους του έργου SARMa είναι η αποτελεσματικότερη υλοποίηση της ιδέας της Βιώσιμης Διάθεσης Μίγματος Αδρανών, ήτοι μίγματος που προέρχεται από φυσικά και από ανακυκλωμένα αδρανή καθώς και από την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων εξόρυξης, με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τη χρήση αδρανών προϊόντων προερχόμενων από διάφορες πηγές,  συμπεριλαμβανομένων και των μη συμβατικών.

Το παρόν εγχειρίδιο, που αποτελεί μέρος του έργου SARMa, περιγράφει τα μέχρι σήμερα ισχύοντα και ευρέως αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα δεδομένα,  που αφορούν στην ανακύκλωση των αδρανών αποβλήτων, με έμφαση στα προερχόμενα από τις κατασκευές και κατεδαφίσεις για την παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών.

Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει συνοπτικά ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανακύκλωση των αδρανών αποβλήτων και συγκεκριμένα, την ανάλυση των ροών αποβλήτων, την συνοπτική παρουσίαση των τεχνολογιών επεξεργασίας, τα κύρια χαρακτηριστικά των ανακυκλωμένων αδρανών, μία σύντομη περιγραφή της αγοράς και τέλος μία σειρά προτάσεων.


*«Αδρανή απόβλητα» ονομάζονται τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου (σύμφωνα με την υπ. αριθ. 29407/3508/02 ΚΥΑ). Επίσης, η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με την Aπόφαση2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL  11/27/2003) και την υπ. αριθ. 29407/3508/02 ΚΥΑ και να μη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων.