-->

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό του Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου

Στόχος του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία και η διατήρηση της (ήδη διαταραγμένης) φύσης και του τοπίου, ως φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ως  εθνικού πόρου, τόσο στην περιοχή του ήδη θεσμοθετημένου από το 1938 Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του προς θεσμοθέτηση Εθνικού Πάρκου.   Το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής προτείνεται να χαρακτηρισθεί ως «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», βάσει του Ν. 1650/86 , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3937/2011 περί βιοποικιλότητας.

Εντός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού οριοθετούνται και χαρακτηρίζονται: μία (1) Περιοχή Απολύτου Προστασίας, Ζώνη Α, η οποία περιλαμβάνει τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού, επτά (7) Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Ζώνες Β, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικούς οικοτόπους και ενδιαιτήματα ειδών πανίδας καθώς και ενδημικά είδη χλωρίδας, δύο (2) Φυσικοί Σχηματισμοί, Ζώνες Β, οι οποίοι περιλαμβάνουν σημαντικά ενδημικά είδη χλωρίδας, και η Περιφερειακή Ζώνη, Ζώνη Γ, η οποία περιβάλλει τις Ζώνες Α και Β και της οποίας τα εξωτερικά όρια ταυτίζονται με τα όρια του Εθνικού Πάρκου. Τ


Οπως καταγράφεται στα σχόλια της διαβούλευσης:  "έστω και καθυστερημένα, γίνεται μια προσπάθεια να προστατευθεί ό,τι δεν καταπατήθηκε από ιδιώτες και τοπικούς άρχοντες, σε μια περιοχή που βρίθει από εξοχικές κατοικίες σε επαφή με τον υπάρχοντα εθνικό δρυμό και μέσα στα ελατοδάση του Παρνασσού. Καλό θα ήταν στις δύσκολες εποχές που περνάμε να αξιοποιήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ας ελεγχθούν οι ιδιοκτήτες τους και το πόθεν έσχες των πραγματικά χιλιάδων κατοικιών που έχουν γίνει πέριξ του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού μέσα στο δάσος. Έτσι και χρήματα θα βρεθούν με την φορολόγηση των κτισθέντων ή αγορασθέντων κατοικιών σε μεγάλο ποσοστό με μαύρα χρήματα και δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο να κτίζονται κατοικίες κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, αφού πρώτα χαρακτηριστούν από τις τοπικές υπηρεσίες ως αγροτεμάχια". Κύριοι πολιτικοί, κύριοι τοπικοί άρχοντες, μήπως είπατε τίποτε;


Εξορυκτική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Δ εδάφιο Β[18] εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού (Ζώνη Γ), επιτρέπεται :  Η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών λατομικών προϊόντων αποκλειστικά για τοπική χρήση με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η λειτουργία αυτών για κάλυψη τοπικών αναγκών και μόνον, μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Οι χώροι για την εγκατάσταση των ως άνω λατομείων επιλέγονται και οριοθετούνται με σαφήνεια έτσι ώστε, να μην καταλαμβάνουν κρίσιμα ενδιαιτήματα για την προστατευόμενη ορνιθοπανίδα, τύπους οικοτόπων προτεραιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του ΥΠΕΚΑ, να μην αλλοιώνονται σημαντικά γεωλογικοί σχηματισμοί και το τοπίο εν γένει, τίθενται δε όροι και περιορισμοί για τη λειτουργία τους στο Σχέδιο Διαχείρισης οι οποίοι προκύπτουν από σχετική μελέτη των αρμόδιων για την προστασία της περιοχής φορέων και γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (Δασική, Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα.)

Επίσης επιτρέπεται:

Η συνέχιση της λειτουργίας των νόμιμα υφιστάμενων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Οι φορείς λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος, ή για την υποβολή αιτήματος για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων, οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 (παρ. 9 και 10) του ν. 4014/11, προκειμένου αφού αξιολογηθεί να εκτιμηθεί αν απαιτείται η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 2 & στο άρθρο 6 του ως άνω αναφερθέντος νόμου. Νέες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, αποκλειστικά υπόγειες, καθώς και εργασίες για ανεύρεση μεταλλευμάτων μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση, και γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης εφόσον διασφαλίζεται η προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου και δεν εμπίπτουν σε κρίσιμα ενδιαιτήματα για την προστατευόμενη ορνιθοπανίδα, τύπους οικοτόπων προτεραιότητας σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες του ΥΠΕΚΑ. 

Η άποψή μας, όπως έχει κατά καιρούς  αναφερθεί από τη θέση αυτή, είναι ότι τόσο η λειτουργία όσο και η απόρριψη μιας δραστηριότητας,  θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα πλήρως αιτιολογημένης στάθμισης που γίνεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές και δεν αποτελεί πρόκριμα ή απόρριψη οριζόντιου χαρακτήρα.Σε σχέση με το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ και αναφορικά με την εξόρυξη, θα πρέπει:

(α) Να διατηρηθούν οι αυστηροί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία οποιασδήποτε εξορυκτικής δραστηριότητας και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην αυστηρότατη νομοθεσία της ΕΕ τόσο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση όσο και για την εξέταση των απαγορευτικών λόγων (γνωμοδοτήσεις φορέα, καθ’ύλην αρμόδιων υπηρεσιών κλπ) ειδικά όταν υφίστανται ενδιαιτήματα ακόμη και στην περιφερειακή ζώνη Γ.

(β) Να παραληφθεί ο όρος περί «παραδοσιακών» λατομικών προϊόντων, ο οποίος είναι ασαφής και περιοριστικός, διαφορετικά να ερμηνευθεί με σαφήνεια ποιές κατηγορίες, εκ των κατωτέρω αναφερόμενων, λατομικών προϊόντων νοούνται με τον συγκεκριμένο όρο: μάρμαρα, αδρανή, βιομηχανικά ορυκτά, δομικοί λίθοι λαξευτοί ή όχι, σχιστολιθικές, ασβεστολιθικές πλάκες και παρεμφερή πετρώματα χρησιμοποιούμενα για δομικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, κλπ.

(γ) να παραληφθεί επίσης ο περιοριστικός όρος περί «αποκλειστικής τοπικής χρήσης», ο οποίος άλλωστε δεν συνάδει με το κριτήριο οικονομικής βιωσιμότητας του εκάστοτε κοιτάσματος αλλά και την αναμενόμενη  συμβολή στον εξαγωγικό τομέα και γενικότερα στην εθνική οικονομία.

(δ) στις περιοχές του Εθνικού Πάρκου, εκτός των περιοχών Απολύτου Προστασίας του άρθρου 2 παρ. 2 (Ζώνη Α-Πυρήνας) και των περιοχών των παρ. 3 και 4 (Ζώνες Β), να προβλέπεται, μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης και σχετική αδειοδότηση από την καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία, και η δυνατότητα εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών προς εντοπισμό κοιτασμάτων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, τα οποία άλλωστε θεωρούνται εκ του νόμου χωροθετημένα στην θέση εντοπισμού τους σύμφωνα με τον Ν.2837/2000(ΦΕΚ 178/Α/03.08.2000), άρθρο 12 παρ. 1(α). Εξάλλου μόνο με τον τρόπο αυτό δηλ. εφόσον προηγηθεί η ερευνητική διαδικασία θα είναι δυνατή η ορθή εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δηλ. η τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης.

(ε) Σχετικά με την κατεξοχήν μεταλλευτική δραστηριότητα, θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται, εκτός των ζωνών Α και Β, η εκτέλεση μεταλλευτικών έργων έρευνας και εκμετάλλευσης εθνικής σημασίας καθώς και ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας με σκοπό τον εντοπισμό και αξιοποίηση κοιτασμάτων μεταλλευμάτων, με πλήρη τήρηση τόσο των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης όσο και των περιγραφομένων στις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί εξορυκτικών έργων σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών.     EC Guidance: Non energy mineral extraction and Natura 2000, July 2010" 

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]