-->

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Διατάξεις εφαρμογής του Μεταλλευτικού Κώδικα, του ΚΜΛΕ, ν. 669/77, ν. 1428/84, ν. 2115/93, Ν.4442/2016, Ν. 4512/2018 διατάξεις περί λατομείων, μεταλλείων κλπ.
Εγκύκλιος και Κανονιστικές αποφάσεις  εκ του Ν. 4512/2018
  • Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018
  • ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918 ΥΑ "Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων (ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018)