-->

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

H Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτού Πλούτου (ΓΔΟΠ), αποτελεί τη μόνη διακριτή υπηρεσία στον τόπο μας, με παράλληλα παραγωγικό αλλά και επιτελικό χαρακτήρα, που διαχειρίζεται διοικητικά τον Ορυκτό μας Πλούτο.

Πρόκειται για τον  επιτελικό φορέα που έχει θεσμοθετήσει η Ελληνική Πολιτεία για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας, ενώ το σύνολο σχεδόν των αρμοδιοτήτων της είναι ξεκάθαρο και δεν αλληλοεπικαλύπτεται από κανένα άλλο Υπουργείο.

Η βασική αποστολή της είναι η ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας, δηλαδή την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με ταυτόχρονη περιβαλλοντική προστασία. Οι βασικοί στόχοι της είναι:
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις ορυκτές πρώτες ύλες. 
  • Προώθηση της ανάπτυξης στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών και των προϊόντων τους (τόσο των υφιστάμενων όσο των νέων μονάδων) με όρους κοινωνικής συναίνεσης και αποδοχής και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. 
  • Προσέλκυση επενδύσεων στον εξορυκτικό κλάδο και μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του. 
  • Προγραμματισμός και πρόληψη για την ελαχιστοποίηση της καταστολής και της θεραπείας. 
  • Απλοποίηση και ομογενοποίηση ομοειδών γραφειοκρατικών διαδικασιών κλπ.
Δυστυχώς όμως η Ελληνική Πολιτεία πολλά χρόνια τώρα δεν έδωσε την ανάλογη σημασία σε αναπτυξιακές υπηρεσίες όπως η παραπάνω, σε υπηρεσίες δηλαδή που δημιουργούν πλούτο αλλά και προωθούν την ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του προσωπικού με προφανείς επιπτώσεις στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας στον τομέα του ορυκτού πλούτου, παρά τις φιλότιμες και ορισμένες φορές υπεράνθρωπες προσπάθειες του εναπομείναντος στελεχιακού δυναμικού.

Από αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του εναπομείναντος έμπειρου στελεχιακού δυναμικού,  το πρώτο δεκάμηνο του τρέχοντος έτους, εγκρίθηκαν ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης έργα συνολικής επένδυσης περίπου 280.000.000 €, βρίσκονται σε διαδικασία είσπραξης ή ήδη εισπράχθηκαν από το Δημόσιο περίπου 900.000 € μόνο από παράβολα, προετοιμάζονται διαγωνισμοί για δημόσια μεταλλεία με αξία των περιεχόμενων μετάλλων στο αναμενόμενο αποθεματικό δυναμικό 10 δις. €, βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης διαγωνισμοί για τη γεωθερμία (υπογραφή συμβάσεων) με οικονομικό αντικείμενο εκατοντάδων εκατομ. ευρω, έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί από το Δημόσιο μισθώματα πάνω από 3.000.000 € κ.λ.π., κ.λ.π..

Παρά τις ανωτέρω διαπιστώσεις,  την τεράστια προβολή του κλάδου ως μέσου εξόδου από την κρίση, αλλά και το προφανές της αναγκαιότητας μια τέτοιας υπηρεσίας, στην ΓΔΟΠ υπηρετούν μόνον 23 άτομα, εκ των οποίων οι 3 αποσπασμένοι από τη ΔΕΗ. Είναι εμφανές ότι η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα κρίσιμες και αναγκαίες αρμοδιότητες να ασκούνται πλημμελώς και άλλες καθόλου, με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία αλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στην  υφιστάμενη κατάσταση η συντριπτική πλειονότητα από τις αρμοδιότητες επιτελούνται μόνο στο επίπεδο του αναγκαίου και χωρίς να ικανοποιείται όχι μόνο η απαιτούμενη επιτελική λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά κυρίως λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας η επιβεβλημένη συνολική, οργανωμένη, ταχύτατη, συστηματική και όχι αποσπασματική προώθηση της ανάπτυξης στον τομέα του ορυκτού πλούτου, ελλοχεύοντας πάντα και ο κίνδυνος να καταστεί η υπηρεσία υπερήμερη.

H υπηρεσία χαρακτηρίζεται από τεράστιο όγκο αρχείου προς διαχείριση  και επίσης πολύ μεγάλο όγκο εισερχομένων θεμάτων όπου περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των θεμάτων διοίκησης και αφορούν Α) Τους Πολίτες (G2C) τις Επιχειρήσεις (G2B) και Γ) την δημόσια διοίκηση, κεντρική, αποκεντρωμένη, την αυτοδιοίκηση καθώς και τα διοικητικά δικαστήρια (G2G). Επίσης, όπως είναι γνωστό, σε  επίπεδο ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές πρωτοβουλίες για τον ορυκτό πλούτο σε όλα τα επίπεδα (πολιτικής, κρίσιμα ορυκτά, περιβάλλον, εξορυκτικά απόβλητα, κ.λ.π.) χωρίς να είναι δυνατή η ολοκληρωμένη παρακολούθησή τους.

Ο ορυκτός πλούτος αποτελεί την τελευταία ίσως ελπίδα της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, γι’ αυτό απαιτείται κατά προτεραιότητα ενίσχυση με το απαιτούμενο προσωπικό στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα.

Η ανάγκη όχι μόνο της ύπαρξης της ΓΔΟΠ, αλλά και της κατά προτεραιότητα δραστικής ενίσχυσής της με το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό δεν αποτελεί αντικείμενο για διευκρίνιση ή περαιτέρω ανάλυσης και τεκμηρίωσης με βάση τα ανωτέρω, γιατί τότε είναι σαν να τίθεται εν αμφιβόλω το προφανές δηλαδή αν η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου. Hic Rhodus, hic Saltus!