-->

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ρυθμίσεις για τα λατομεία στο Νόμο 4030/2011 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις"

α) Ρύθμιση λατομείων αδρανών υλικών Αράξου

Άρθρο 53
1. Οι εκμεταλλευτές των λατομείων αδρανών υλικών
που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του «Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς», οφείλουν
να ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του
αναγλύφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης των λα-
τομικών χώρων με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν
να έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, μέχρι
31.12.2014.
2. Για το σκοπό αυτόν εντός δύο (2) μηνών, από τη δη-
μοσίευση του παρόντος, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πε-
ριβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαμόρφωση
του αναγλύφου και την αποκατάσταση - αναδάσωση των
λατομικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έ-
χουν δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, η οποία αξιο-
λογείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στη Μ.Π.Ε. αυτή
περιλαμβάνεται εκτός των άλλων αναλυτική φυτοτεχνι-
κή μελέτη και αναλυτικό πρόγραμμα αναδάσωσης.
3. Μέχρι την έγκριση της προαναφερθείσας μελέτης
για τις εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου και απο-
κατάστασης-αναδάσωσης των λατομικών χώρων, εφαρ-
μόζονται οι πλέον πρόσφατοι εγκεκριμένοι περιβαλλο-
ντικοί όροι που έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατομεία,
κατά το μέρος τους που αφορά στη διαμόρφωση του α-
ναγλύφου και στην αποκατάσταση - αναδάσωση των λα-
τομικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έχουν
δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μίσθωσης.
4. Τα εξορυσσόμενα αδρανή υλικά κατά τις ως άνω ερ-
γασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου διατίθενται κατά
προτεραιότητα για τις εργασίες αποκατάστασης- αναδά-
σωσης, για την εκτέλεση δημοσίων έργων ή έργων κατά
δημόσια παραχώρηση και για την εξόφληση ληξιπρόθεμ-
σων οφειλών των εκμεταλλευτών των λατομείων προς
το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση που μετά
τη διάθεση των υλικών για τους παραπάνω σκοπούς προ-
κύπτουν πλεονάζουσες ποσότητες, αυτό διαπιστώνεται
με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από γνώμη του αρ-
μόδιου οργάνου, οπότε και διατίθενται ελεύθερα, μετά
από επεξεργασία τους στις υφιστάμενες εντός των λα-
τομικών χώρων ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
η άδεια λειτουργίας των οποίων παρατείνεται αντίστοι-
χα.
5. Η λειτουργία των λατομικών χώρων του παρόντος
άρθρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμ-
βρίου 2014, οπότε και παύει οριστικά η λειτουργία τους.

β) Λατομεία  Σχιστολιθικών Πλακών (άρθρο 16 Ν.3851/2010 το οποίο τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του Ν.4001/2011)

Άρθρο 58

Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρ. 1β του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έχουν ήδη υποβάλλει ή υποβάλλουν αρμοδίως, ε-
ντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος:
1. αίτηση έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης σύμ-
φωνα με το άρθρο 57 του ν. 998/1979,
2. αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης,
3. τεχνική μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.
1428/1984 (Α΄ 43),
4. μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και
5. αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύμβασης μίσθω-
σης, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο ή αίτηση για α-
ναγνώριση της έκτασης. Την αίτηση μπορεί να υποβά-
λουν οι εκμεταλλευτές, στην περίπτωση που δεν είναι ι-
διοκτήτες των εκτάσεων, αλλά διαθέτουν μισθωτήρια
συμβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόμενων ιδιοκτη-
τών.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 συμπληρώνεται ως
εξής:
«Λατομικός χώρος των λατομείων της παραγράφου 1
του παρόντος θεωρείται ο αποτυπωμένος στα διαγράμ-
ματα που συνοδεύουν την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη
του άρθρου 9 του ν. 1428/1984. Επί αυτού θα εκδοθούν
οι διοικητικές πράξεις της υποπαραγράφου β΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 συμπληρώνεται ως
εξής:
«Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυ-
ξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδι-
κής αποζημίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που α-
πορρέει από τη δασική νομοθεσία για την προστασία των
δασικού χαρακτήρα εκτάσεων των περιπτώσεων των λα-
τομείων της παραγράφου 1 του παρόντος, αίρονται υπο-
χρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου, εάν έχουν
τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ίδιας διάταξης. Μέχρι την
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν εκδί-
δονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χα-
ρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.»ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις