-->

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

H χωροθέτηση των υπαίθριων εξορυκτικών δραστηριοτήτων


Χωροθέτηση υπαίθριων εξορυκτικών δραστηριοτήτων: ο μεταλλευτικός και ο πολεοδομικός νόμος.Γενικά κριτήρια χωροθέτησης, η χωροθέτηση πλησίον οικισμών και η στάθμιση του περιβαλλοντικού κόστους της πραγματοποίησης εξορυκτικών έργων προς άλλους παράγοντες αναγόμενους στο δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η χωροθέτηση των υπαίθριων εξορυκτικών δραστηριοτήτων εξαρτάται κατ’ αρχάς από την ίδια την ύπαρξη εντοπισμένων κοιτασμάτων σε μία περιοχή.

Από νομικής απόψεως εξαρτάται από ένα πλέγμα διατάξεων του περιβαλλοντικού, του μεταλλευτικού και του πολεοδομικού νόμου, που αν και εξυπηρετούν ο κάθε ένας τον δικό του σκοπό, εντάσσονται πάντως σε ένα ενιαίο σύστημα δικαίου μέσα στο οποίο ερμηνεύονται ενιαία και συνδυαστικά μεταξύ τους.

Μόνη η εκ του νόμου χωροθέτηση των μεταλλείων που προκύπτει κατά το νόμο λόγω της τεκμηριωμένης παρουσίας κοιτασμάτων δεν επαρκεί. Τελικώς η χωροθέτηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις υφιστάμενες χωροταξικές κατευθύνσεις και υπό τη στάθμιση του περιβαλλοντικού κόστους της πραγματοποίησης μεταλλευτικών έργων προς άλλους παράγοντες αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον.

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ανάδειξη των ερμηνευτικών ζητημάτων από τη συνδυασμένη εφαρμογή των γενικών κριτηρίων χωροθέτησης υπαίθριων εξορυκτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις υφιστάμενες χωροταξικές κατευθύνσεις και τυχόν ένταξη των δραστηριοτήτων εντός προστατευομένων περιοχών καθώς επίσης και την εφαρμογή των μεταλλευτικών και των πολεοδομικών διατάξεων στο πλαίσιο της χωροθέτησης πλησίον οικισμών

Αναλύονται θέματα όπως η απόσταση των εξορυκτικών έργων από οικισμούς ή κτίσματα, ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης αυτής, και επιχειρείται η προσέγγιση του ευρύτερου ζητήματος της επίλυσης των συγκρούσεων των διατάξεων. 

Επίσης αναλύεται η παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο πλαίσιο του Συντάγματος που επιβάλλει την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία με στόχο την αποφυγή της περιβαλλοντικής βλάβης με προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και την προρρηθείσα στάθμιση. 

Το ζήτημα της στάθμισης περιπλέκεται ειδικώς ως προς την υλοποίηση μεταλλευτικών έργων από το γεγονός ότι η εθνική αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας ανάγεται στο ίδιο το Σύνταγμα, η δε εκμετάλλευση των μεταλλείων θεωρείται δημόσια ωφέλεια που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκμετάλλευση σημαντικής εθνικής πλουτοπαραγωγικής πηγής..

[Μαρία Κ. Στουμπίδη, δικηγόρος]