-->

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα απόφαση για τα παράβολα χορήγησης αδειών, μισθώσεων, μελετών κλπ.από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία

Mε νέα απόφαση (Αριθμ. Δ7/19488/11 (ΦΕΚ 1986 Β/7-9-2011)) που τροποποιεί την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι­κονομίας – Οικονομικών και Ανάπτυξης (Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/ 4-8-2004 ΚΥΑ) ορίζονται νέα ποσά ως "χρηματικό αντιστάθμισμα" για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία.

Συνεπώς θα θα πρέπει τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και οι υπηρεσίες που εγκρίνουν μελέτες ή διενεργούν μισθώσεις, κανονισμούς κλπ. και φυσικά και οι μελετητές να λάβουν γνώση.

Συγκεκριμένα, η νέα απόφαση προβλέπει:

 •  Για την έγκριση Τεχνικών Μελετών όλων των ειδών λατομείων και μεταλλείων ποσό υπολογιζόμενο 2‰ επί του προϋπολογισμού τους (εκτός κινητού εξοπλισμού) με ελάχιστο 300 ευρώ και μέγιστο 6.000 ευρώ. 
 • Για την θεώρηση ή τροποποίηση των τεχνικών με­λετών ποσό 300 ευρώ
 •  Για την έκδοση αδειών εκμετάλλευσης όλων των ειδών λατομείων ποσό 600 ευρώ 
 •  Για την χορήγηση παράτασης των αδειών εκμετάλ­λευσης ποσό 600 ευρώ. 
 •  Για την θεώρηση ή τροποποίηση των αδειών εκμε­τάλλευσης ποσό 300 ευρώ
 • Για την έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων σε Μεταλλεία και Λατομεία ποσό 300 ευρώ
 • Για την έγκριση εκχώρησης μεταβίβασης ή οποιασ­δήποτε τροποποίησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ποσό 300 ευρώ
 • Για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης άδειας με­ταλλευτικών ερευνών ποσό 500 ευρώ
 • Για τη χορήγηση ή παράταση συναίνεσης ερευ­νητικών εργασιών σε δημόσιους λατομικούς χώρους ποσό 400 ευρώ.
 • Για την χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων μεταλ­λείων και λατομείων ποσό αξίας 2‰ επί του προϋπο­λογισμού με ελάχιστο 500 ευρώ και μέγιστο 10.000 ευρώ. 
 • Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστά­σεων μεταλλείων και λατομείων καθώς και για την ανανέωσή τους ποσό 500 ευρώ
 • Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρ­θρο 11 του Ν.3175/2003) ποσό 300 ευρώ
 •  Για την χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών υλών ποσό 500 ευρώ
 •  Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών καθώς και για την ανανέωση τους ποσό 500 ευρώ
 •  Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 150 ευρώ
 •  Για την έγκριση οργανογραμμάτων σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 100 ευρώ
 • Για την έγκριση ειδικών κανονισμών κινητών εγκα­ταστάσεων παρασκευής εκρηκτικών υλών ποσό 600 ευρώ
 • Για την έγκριση του αριθμού των περιοδικά επιβλεπομένων έργων από Μεταλλειολόγο Μηχανικό ποσό 200 ευρώ.
 • Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 200 ευρώ
 • Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 100 ευρώ.
 •  Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκου­μένων ενώπιον της ΥΠΕΚΑ ποσό 100 ευρώ
 • Για την έγκριση μίσθωσης Μεταλλευτικών Δικαι­ωμάτων του Δημοσίου με απ’ ευθείας σύμβαση ποσό 10.000 ευρώ
 •  Για την έγκριση μίσθωσης δημόσιων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με απ’ ευθείας σύμβαση ποσό 10.000 ευρώ
 • Για την έγκριση πωλήσεως της πλεονάζουσας πα­ραγωγής από λατομεία του άρθρου 8 του Ν.2115/1993 ποσό 1000 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά, αποτελούν αυξήσεις το λιγότερο 100% (από 100-500%) σε σχέση με τα ποσά της απόφασης του 2004 και στην περίπτωση έγκρισης μίσθωσης δημόσιων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών  (που δεν προβλέπονταν καν) η αύξηση είναι προφανώς 10000%. Επιπλέον αποτελούν επιπρόσθετα ποσά σε σχέση με εκείνα που καλούνται να πληρώσουν οι αιτούντες "εκμεταλλευτές/μισθωτές" ως παράβολα όταν υποβάλουν αίτημα για εκμίσθωση, συναίνεση ερευνητικών εργασιών   κλπ. διότι αφορούν την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης που τους παρέχει το αντίστοιχο λατομικό ή μεταλλευτικό δικαίωμα.

Τα ποσά αυτά (όπως και εκείνα που καταβάλλονται με την αίτηση)  καταβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. με την έκδο­ση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ 3741) και συνεπώς καταλήγουν στον κεντρικό "κορβανά" και σε καμία περίπτωση ως αντισταθμιστικά ωφέλη αποκατάστασης στο τομέα του ορυκτού πλούτου. Ούτε στις τοπικές κοινωνίες ούτε φυσικά στον εντελώς απαξιωμένο δημόσιο τομέα που σχετίζεται με την διαχείριση του ορυκτού πλούτου και φροντίζει για την έκδοση όλων των παραπάνω διοικητικών πράξεων και εγκρίσεων. 

 Απλώς χρεώνονται ως επιπλέον διοικητικά έξοδα επιβαρύνοντας την εικόνα στον πολύπαθο αυτόν τομέα, μαζί με πολλές και ποικίλες άλλες επιβαρύνσεις που έχουν κατά καιρούς επιβληθεί και διατηρηθεί ως ο "φερετζές" ενός τομέα που επιβαρύνει το περιβάλλον και "υποβαθμίζει" τις τοπικές κοινωνίες : τέλη υπέρ ΟΤΑ και δημοσίου, μισθώματα, φόροι, επιπλέον "πράσινα" τέλη, εγγυητικές των ΜΠΕ για αποκατάσταση, ανταλλάγματα για παραχωρήσεις ή αλλαγές χρήσεων γης, διοικητικές κυρώσεις, royalties που αναμένονται κλπ. Μόνο που ο τομέας δεν θέλει "φερετζέ" ώστε να κρύβει τις αρνητικές του επιπτώσεις. Θέλει ειλικρίνεια και εξωστρέφεια προς τις κοινωνίες που απευθύνεται. Και θέλει και διακριτή διοίκηση (τόσο κεντρική όσο και αποκεντρωμένη) που να διαθέτει την κατάλληλη στελεχιακή και υλικοτεχνική υποδομή ώστε να ανταποκρίνεται με έγκαιρο και έγκυρο τρόπο στην έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται. Διαφορετικά, τα μεγάλα διοικητικά κόστη και μάλιστα χωρίς ανταπόδοση στον ίδιο τον τομέα, το μόνο που ενθαρρύνουν είναι η διενέργεια παράνομης δραστηριότητας με όλες τις συμπαρομαρτούσες συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για την εθνική οικονομία.