-->

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για την διαμόρφωση βασικών αρχών Εθνικής Πολιτικής για τον Ορυκτό Πλούτο

Τις  βασικές αρχές της πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου  έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες και εξειδικεύεται σε επιμέρους ενέργειες και πολιτικές. Οι άξονες πολιτικής αναφέρουν τα εξής:
  1.  Η εθνική πολιτική για τον ορυκτό πλούτο είναι βασικό συστατικό της αναπτυξιακής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την προώθησης της έρευνας ορυκτών, η επαναξιολόγηση των δημόσιων μεταλλείων, κ.α.
  2.  Χωροταξικός σχεδιασμός: να λαμβάνονται υπόψη στον χωροταξικό σχεδιασμό κοιτάσματα που έχουν εντοπισθεί αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε φάση εκμετάλλευσης, όπως επίσης να επιτρέπεται η αλλαγή χρήσεων γης για να αξιοποιηθούν κοιτάσματα που δεν είχαν εντοπισθεί κατά την περίοδο που καταρτίσθηκε το χωροταξικό σχέδιο.
  3.  Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της λατομικής - μεταλλευτικής νομοθεσίας. Επίσης, αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση με λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος (όπως η παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για διασφάλιση της υλοποίησης των περιβαλλοντικών όρων, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων με Υπουργική απόφαση αντί για Κοινή Υπουργική απόφαση, κ.α.) και διαμόρφωση νομικού πλαισίου ειδικά για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών (που θα προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ίδρυσης μονάδων σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος σε δασικές εκτάσεις).
  4.  Προώθηση διαλόγου - αποδοχή από την τοπική κοινωνία. Προτείνεται η απόκτηση «κοινωνικής αδείας» με εκστρατείες ενημέρωσης, διάθεση πόρων από τις επιχειρήσεις στις τοπικές κοινωνίες, κ.α.
  5.  Εκπαίδευση - έρευνα - καινοτομία: προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες των επιχειρήσεων, συνεχής επιμόρφωση των εν ενεργεία στελεχών στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
  6.  Αποδοτικότητα στη χρήση Ορυκτών Πρώτων Υλών: εφαρμογή του πλαισίου εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, διερεύνηση της δυνατότητας υποκατάστασης ορισμένων κρίσιμων ορυκτών, ανακύκλωση, κ.α.
 Εννέα ορυκτές πρώτες ύλες που βρίσκονται στο ελληνικό υπέδαφος χαρακτηρίζονται ως «ιδιαίτερης σημασίας για την εξορυκτική βιομηχανία της χώρας» και για την αξιοποίησή τους θα προωθηθεί άμεσα η εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για τα ορυκτά λιγνίτης, λατερίτης, βωξίτης, μικτά θειούχα, χρυσός, λευκόλιθος, μάρμαρα, μπεντονίτης και περλίτης.

Επίσης, προτείνεται η Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής Ορυκτού Πλούτου (ΣΕΠΟΠ), το οποίο θα αποτελεί όργανο ανάδειξης, διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα που αφορούν τον μακροχρόνιο σχεδιασμό και την άσκηση της εθνικής πολιτικής για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου.

  Το πλήρες κείμενο διαβούλευσης   ΕΔΩ

Τα παραπάνω,πέραν από μια  προσπάθεια για τη  χάραξη βασικών αρχών της μεταλλευτικής πολιτικής της Χώρας, αποτελούν  και προσπάθεια για εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις πρώτες ύλες  στα ελληνικά δεδομένα. Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση αξιόπιστης και χωρίς στρεβλώσεις πρόσβασης στους ορυκτούς πόρους  αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και για το λόγο αυτό η ΕΕ έχει (από το 2008) εστιάσει την πολιτική της  στους παρακάτω βασικούς πυλώνες αναφοράς (με την υπ’ αριθ. COM2008/699 Ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών):
  • Διασφάλιση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες από τις διεθνείς αγορές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους βιομηχανικούς ανταγωνιστές της Ε.Ε. 
  •  Θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου εντός της Ε.Ε. και δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης γεωλογικών δεδομένων, προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη παροχή των πρώτων υλών από τα κοιτάσματα ορυκτών πρώτων υλών που ευρίσκονται ΕΝΤΟΣ της Ε.Ε.
  • Προώθηση της συνολικής αποδοτικότητας στη χρήση των ορυκτών πόρων και προώθηση της ανακύκλωσης για να μειωθεί τόσο η κατανάλωση πρωτογενών πρώτων υλών από την Ε.Ε. όσο και η αντίστοιχη εξάρτηση από εισαγωγές
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανωτέρω πρωτοβουλίας, η ΕΕ έχει εκδώσει δύο αναφορές (reports):

Α) Βέλτιστες πρακτικές σε θέματα χρήσεων γης, αδειοδότησης εξορυκτικών δραστηριοτήτων και διάχυσης της γεωλογικής πληροφορίας (exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing).

Β) Καθορισμός των "κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών" για την Ε.Ε. (Critical raw materials for the E.U.) Στο ίδιο πλαίσιο, εκδόθηκε και ένας οδηγός αναφορικά με την εξόρυξη μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (Non Energy Mineral Extraction and Natura 2000 Guidance Document)