-->

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

"Χρυσωρυχείο" η Θράκη: το Έργο Χρυσού Περάματος στη Θράκη

Η φύση ήταν γενναιόδωρη για την περιοχή της Θράκης όσον αφορά το κοίτασμα χρυσού στο Πέραμα, το οποίο βρίσκεται γεωγραφικά σε ορεινή περιοχή απομακρυσμένη από αστικά κέντρα, χωρίς κάποια μορφή ανάπτυξης και προσιδιάζουσα για μεταλλευτική δραστηριότητα.
Φορέας του Έργου είναι η εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ» σύμφωνα με τα στοιχεία της οποίας  η άμεση προτεινόμενη επένδυση για το Έργο Χρυσού Περάματος στη Θράκη εκτιμάται στο ποσό των 150 εκατ. Ευρώ, και σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190 εκατ. €. Οι άμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 200, και η έμμεση απασχόληση θα ανέλθει σ’ επιπλέον 800 θέσεις εργασίας.

Τα έσοδα από το Έργο Χρυσού Περάματος υπολογίζονται σε 660 εκατ. €. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι φόροι από την λειτουργία του Έργου υπολογίζονται σε 260 εκ. € (40%) και αν προχωρήσει η επένδυση αποτελούν ευλόγως σημαντική συμβολή του Έργου στην εθνική οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, με την μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μηχανικού, μεταφορές, ενέργεια, κλπ.

- Ωριμότητα επένδυσης: Η Εταιρεία έχει επενδύσει έως σήμερα 40 εκατ. € περίπου για την έρευνα και πιστοποίηση του κοιτάσματος, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αποτίμηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης, τον σχεδιασμό του Έργου και την κατάρτιση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας του Έργου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία και την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία ήδη από τον Οκτώβριο 2009 έχει καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) φάκελο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Έργου και αναμένει την αξιολόγηση της μελέτης αυτής από την «Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων Χρυσού» του ΥΠΕΚΑ.

- Κοινωνική συνεισφορά: Το Έργο Χρυσού Περάματος, αν τελικά πραγματοποιηθεί,  θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή της Θράκης με ιδιαίτερα θετική συνεισφορά στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα λειτουργίας και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η οικονομική και κοινωνική συνεισφορά προτεινόμενου Έργου σχετίζεται κατά κύριο λόγο με: a) Την ενίσχυση της απασχόλησης (άμεση και έμμεση). b) Την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. c) Την επίδραση στην εθνική και την τοπική οικονομία.


Το Έργο σύμφωνα με μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αλλά και του Δημοκρίτειου Οικονομικού Πανεπιστημίου της Θράκης κρίθηκε ως κοινωνικά επωφελές και θετικό για την ανάπτυξη της περιοχής και την βελτίωση της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας, σε πλήρη συμβατότητα με το περιβάλλον. Να σημειωθεί πως η τοπική κοινωνία, σε πρόσφατη έρευνα γνώμης, τάσσεται υπέρ της υλοποίησης του Έργου.

- Ανταποδοτικά οφέλη: Σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στο πλαίσιο των σχέσεων «καλής γειτονίας» με την τοπική κοινωνία, η εταιρεία έχει δεσμευτεί κατά τη δημόσια διαβούλευση να προχωρήσει σε σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία τα οποία θα είναι τόσο άμεσα οικονομικά (ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανά έτος) όσο και αναπτυξιακά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Έργου.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει  εξαγγείλει σημαντικό χορηγικό πρόγραμμα το οποίο κατ’ έτος ανέρχεται σε περίπου 500.000 € και διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα στην τοπική κοινωνία και τοπικούς φορείς καθώς και στην οικονομική ενίσχυση της αγροτοοικονομικής ανάπτυξης των γειτονικών χωριών στην περιοχή του μεταλλείου.

- Βιωσιμότητα επένδυσης: Η βιωσιμότητα της επένδυσης τεκμηριώνεται στο Feasibility Study του Έργου όπου θεωρείται προφανής καθότι τα έσοδα από το Έργο Χρυσού Περάματος υπολογίζονται σε 660 εκατ. €. Σύμφωνα άλλωστε με το σχεδιασμό του Έργου, η επένδυση είναι βιώσιμη και για τιμές χρυσού πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με τις τρέχουσες σήμερα και το σημαντικότερο είναι ότι το προϊόν της επένδυσης είναι καθαρός χρυσός γνωστής αξίας λόγω του ότι η τιμή του καθορίζεται χρηματιστηριακά και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει το όποιο “transfer pricing”.

Υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και τις δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον και στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, το έργο χρυσού Περάματος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα της οικονομικής ενδυνάμωσης της Θράκης και στήριξης της τοπικής κοινωνίας. Η "Χρυσωρυχεία Θράκης" ήδη αιτήθηκε και πήρε την αρχηκή έγκριση για την υπαγωγή στη διαδικασία fast track.