-->

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Προστασία από τις δονήσεις και το ωστικό κύμα των ανατινάξεων

Κατά την ανατίναξη ενός μετώπου ένα μέρος της ενέργειας της εκρηκτικής ύλης διαχέεται στον περιβάλλοντα χώρο και εκδηλώνεται υπό τη μορφή δονήσεων του εδάφους και ένα μέρος εκδηλώνεται ως αέριο ωστικό κύμα που διαδίδεται στην ατμόσφαιρα.

1) Δονήσεις
Στην προηγούμενη απόφαση περί ΚΜΛΕ, η ταχύτητα δόνησης των σωματιδίων στη θέση του κτίσματος (σε mm/sec) οριζόταν με μέγιστο όριο το 50 mm/sec, χωρίς να συσχετίζεται με τη συχνότητα και την ποιότητα της κατασκευής. Εντούτοις, νεώτερες μελέτες απέδειξαν ότι η ταχύτητα αυτή δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για να καθοριστεί αν μια ανατίναξη θα προκαλέσει ή όχι ζημίες, αλλά θα πρέπει αυτή να συσχετιστεί με την συχνότητα του κυματοπαλμού δόνησης. Στον νέο (άρθρο 84 του) ΚΜΛΕ, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δονήσεως των σωματιδίων σε συνάρτηση με τη συχνότητα και ανάλογα με το είδος της κατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο γερμανικό πρότυπο ασφαλών ορίων δονήσεων του εδάφους DIN 4150: Part 3 – 1999 Effects of Vibration on Structures (DIN 1999) (διάγραμμα ασφαλών ορίων δονήσεων).

2) Ωστικό Κύμα

Το αέριο ωστικό κύμα από ανατινάξεις διαθέτει ενέργεια που εμπίπτει σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, ακουστικών (20 Hz – 20 kHz) και υπο-ακουστικών (2 Hz – 20 Hz). Στην πρώτη περίπτωση η ενέργειά του προκαλεί θόρυβο ευθέως αντιληπτό από τον άνθρωπο, ενώ στην δεύτερη περίπτωση είναι δυνατόν να προκληθεί έμμεσα θόρυβος, π.χ. από την δόνηση υαλοπινάκων, αντικειμένων εντός κατοικιών κ.λπ.

Η πίεση του αέριου ωστικού κύματος (υπερπίεση του ατμοσφαιρικού αέρα) μετράται στην λογαριθμική κλίμακα ντεσιμπέλ dB(L) (linear) η οποία περιλαμβάνει όλο το φάσμα συχνοτήτων, σε αντίθεση με τον θόρυβο που προέρχεται από την λειτουργία μηχανημάτων, την κίνηση οχημάτων κ.λπ. που μετράται στην κλίμακα dB(A), η οποία περιλαμβάνει μόνο τις ακουστικές συχνότητες.

Όταν η πίεση του αέριου ωστικού κύματος πάρει μεγάλες τιμές, πέραν της ενόχλησης και της έντονης δυσφορίας που προκαλεί στον άνθρωπο, μπορεί να προκαλέσει και ζημιές στις κατασκευές οι οποίες συνήθως περιορίζονται στην θραύση υαλοπινάκων (όταν η τιμή πίεσης του αέριου ωστικού κύματος ανέλθει στα 151 dB(L))

Για τον περιβαλλοντικό θόρυβο (δηλ. το ακουστικό κομμάτι του ωστικού κύματος) ισχύουν τα ακόλουθα: Τα ισχύοντα ανώτατα επιτρεπτά όρια περιβαλλοντικού θορύβου καθορίζονται από το Π.Δ. 1180/81 ανάλογα με το χαρακτηρισμό της υπό εξέταση περιοχής,. Οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου μηχανημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β`/1.10.2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β`/2.3.2007) και ισχύει (οι παραπάνω ΚΥΑ ενσωμάτωσαν την οδηγία 2000/14/ΕΚ)

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται οι ελάχιστες Παρεμβάσεις στο άρθρο 84 του νέου ΚΜΛΕ.