-->

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΚΥΑ 12044/613/2007 σχετικά με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO II)

Η αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες προσδιορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12044/613/2007: «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών», ΦΕΚ 376, τ.Β, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη ΚΥΑ 5697/590/29-03­2000, ΦΕΚ 405, τ.Β.

Με τη ΚΥΑ 12044/613/2007, με την οποία ενσωματώνεται η τροποποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/105/ΕΚ (SEVESO II), επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύψει κινδύνους που σχετίζονται με εξορυκτικές δραστηριότητες λόγω τυχόν αποθήκευσης πολύ μεγάλων ποσοτήτων νιτρικού αμμωνίου και λιπασμάτων με βάση το νιτρικό αμμώνιο καθώς και εγκαταστάσεων διάθεσης υπολειμμάτων που τυχόν χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες.  

Eντούτοις, από πρόσφατη έρευνα στον ελλαδικό χώροπροκύπτει ότι οι εταιρείες ,οι απασχολούμενες στο χώρο των Υγρών Καυσίμων καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (42%) των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην Οδηγία SEVESO II, ακολουθούν οι σχετικές με το υγραέριο, τα φυτοφάρμακα κλπ., ενώ μόνο μία (1) είναι εξορυκτική.

  • Η τροποποιημένη οδηγία καλύπτει την έκρηξη πυροτεχνημάτων που έλαβε χώρα στο Enschede της Ολλανδίας το Μάιο του 2000, προτείνοντας καλύτερο ορισμό των εκρηκτικών και πυροτεχνικών ουσιών παράλληλα με την αύξηση των οριακών ποσοτήτων για τις ουσίες αυτές. 
  • Η τροποποιημένη οδηγία λαμβάνει επίσης υπόψιν τα ατυχήματα στο ορυχείο εξόρυξης χρυσού της «Baia Mare» (απόρριψη κυανίου στον ποταμό Tisza) στην τοποθεσία Sasar της Ρουμανίας, στις 30 Ιανουαρίου του 2000 και στις εγκαταστάσεις λιπασμάτων της AZF στην Τουλούζη της Γαλλίας, στις 21 Σεπτεμβρίου 2001. Ειδικότερα, τα ατυχήματα στο Enschede και στην Τουλούζη, επέβαλαν τροποποιήσεις για τον καλύτερο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των χρήσεων γης.
  • Επιπλέον, κατόπιν των συστάσεων δύο μελετών από το JRC-Ispra για τις καρκινογόνες ουσίες και τις ουσίες που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον, συμπεριλαμβάνει περισσότερες καρκινογόνες ουσίες και περιορίζει τις οριακές ποσότητες για τις ουσίες που είναι τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον.
Κ.Υ.Α 12044/613/2007 - Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ 

Εξορυκτική δραστηριότητα και ΚΥΑ 12044/613/2007 σχετικά με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO II)