-->

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Ποιά είναι τα ενεργειακά ορυκτά;

Σύμφωνα με τον ΜΚ, ως ενεργειακά ορυκτά χαρακτηρίζονται:
  • τα στερεά ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, τύρφη κλπ),
  • τα ραδιενεργά ορυκτά, καθώς και
  • το γεωθερμικό δυναμικό.
Στερεά Ορυκτά Καύσιμα
Στα στερεά ορυκτά καύσιμα περιλαμβάνονται ανθρακίτης, λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη κλπ. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε είδους ενεργειακού καυσίμου είναι το στάδιο ενανθράκωσης του στερεού καυσίμου, η χημική σύσταση (C, O, H, N κλπ) και η θερμική απόδοση.

Ραδιενεργά Ορυκτά
Τα ραδιενεργά ορυκτά είναι αυτά που περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία (πχ ουράνιο) σε φυσική μορφή και εκπέμπουν ραδιενέργεια (ακτίνες α,β,γ).

Γεωθερμικό δυναμικό (ΓΘΔ) είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, των θερμών νερών, επιφανειακών ή υπογείων και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών, που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 25ο C (Κελσίου).

Γεωθερμικό πεδίο (ΓΘΠ) είναι ο ενιαίος χώρος μέσα στον οποίο εντοπίζεται αυτοτελές ΓΘ Δυναμικό.

Προϊόν του ΓΘ Πεδίου θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό του περιεχόμενο.

Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται εκτός του θερμοενεργειακού περιεχομένου (π.χ. μεταφερόμενα άλατα με το γεωθερμικό ρευστό CO2 κλπ).

Υποπροϊόν θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που παραμένει μετά την απόληψη του προϊόντος και των παραπροϊόντων.

Διακρίνονται δυο κατηγορίες ΓΘ Πεδίων: α) τα χαμηλής θερμοκρασίας, όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται μεταξύ 25ο και 90ο C και β) Τα υψηλής θερμοκρασίας, όταν η θερμοκρασία του προϊόντος είναι υπερβαίνει τους 90ο C.

Τα Γεωθερμικά Πεδία περαιτέρω διακρίνονται σε : α) βεβαιωμένα, ανάλογα με τα πιστοποιημένα με ερευνητικές εργασίες και μελέτες τεχνικά χαρακτηριστικά τους και β) πιθανά

Ο χαρακτηρισμός τους και η υπαγωγή σε κατηγορία των ΓΘΠ (χαμηλής/υψηλής και πιθανά/βεβαιωμένα) γίνεται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) Όλοι οι χώροι όπου δεν έχουν προσδιορισθεί/χαρακτηριστεί ΓΘΠ θεωρούνται χώροι μη ερευνημένοι.
Οι διαδικασίες αξιοποίησης των ΓΘ Πεδίων υπόκεινται στις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, του Ν. 3175/03 (αφορά ειδικά στα ΓΘΠ), του Ν. 3468/06 (νόμος για ΑΠΕ, σε ό,τι αφορά σε ηλεκτρισμό) και του άρθρου 37 του Ν.3734/09.