-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

7. Προώθηση δράσεων ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.Εδώ περιλαμβάνονται δράσεις ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μείωση της παραγωγής τους, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών που προέρχονται από την εξορυκτική δραστηριότητα.

Η διαχείριση των υπολειμμάτων/αποβλήτων δεν είναι μόνο ένα ζήτημα περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθιξίας που επιβάλλεται άλλωστε μετά την ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/21/ΕΚ .

Στη χώρα μας που ο όγκος των εξορυκτικών απορριμμάτων είναι σημαντικός, δημιουργούνται εξίσου σημαντικές προοπτικές απασχόλησης στην έρευνα που αφορά τον τομέα, την ανάπτυξη «βέλτιστης» τεχνολογίας, στα προγράμματα ανακύκλωσης, στην κατασκευή και λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων.