-->

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

(10+1) Ανάληψη ενημερωτικής εκστρατείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού

Ανάληψη ενημερωτικής εκστρατείας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού, την αλλαγή νοοτροπίας και την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία απέναντι στον εξορυκτικό κλάδο.

Η εξωστρέφεια, η αντικειμενική ενημέρωση για την αξία και τη χρηστικότητα του τομέα και η διαφάνεια στις σχέσεις με τοπικές κοινότητες και φορείς, αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα μιας τέτοιας εκστρατείας.

Επιμέρους δράσεις μπορούν εδώ να αποτελέσουν τα εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά προγράμματα κι εκδηλώσεις σε περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο, τα οποία θα στείλουν το κατάλληλο μήνυμα σε όλους τους δυνητικούς αποδέκτες.

Επίσης η Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων που σχετίζεται με τη χρήση ΟΠ και τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, ώστε να συλλεχθούν σαφείς πληροφορίες για το συσχετισμό τους και τη ανάληψη σχετικών δράσεων.

 Σήμερα οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από διάφορους οργανισμούς (πχ από τη ΓΔ Έρευνας της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, διάφορα Εθνικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια) αλλά δεν υπάρχει καλή ανταλλαγή των υπαρχουσών πληροφοριών, δημιουργώντας έτσι είτε κενά, είτε αλληλο-επικαλύψεις.

Τέλος, η προώθηση μιας αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ πολιτείας, πανεπιστημίων, γεωλογικών ινστιτούτων και εξορυκτικής βιομηχανίας ώστε με την από κοινού συνδρομή, ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αρνητικού κλίματος.