-->

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Πρόσβαση στις πρώτες ύλες της παγκόσμιας αγοράς χωρίς στρεβλώσεις (πρώτος πυλώνας)

Συνοπτικά ο πρώτος πυλώντας περιλαμβάνει,μεταξύ αλλων, τις ακόλουθες δράσεις και πολιτικές:

Α. Η Ε.Ε. θα πρέπει να αναπτύξει διπλωματία πρώτων υλών με στόχο να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ορυκτές πρώτες ύλες τρίτων χωρών. Αυτό περιλαμβάνει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό συντονισμό και συνοχή μεταξύ των εξωτερικών πολιτικών της Ε.Ε. (εξωτερικές σχέσεις, εμπόριο και ανάπτυξη). Επίσης σημαίνει συντονισμό σε επίπεδο Ε.Ε. στη διαχείριση των υφισταμένων στρατηγικών συμφωνιών και πολιτικών διαλόγου με τρίτες χώρες, ακολουθώντας τις αρχές «αμοιβαίου συμφέροντος». Ειδικότερα:
  • Με την Αφρική, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος Joint Strategy and Action Plan 2008-2010.
  •  Με τις πλούσιες σε πρώτες ύλες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ρωσία, μέσω της ενδυνάμωσης του διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για απαλοιφή των μέτρων στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
  • Με τις χώρες που εξαρτώνται από τις πρώτες ύλες όπως οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία, μέσω της διαμόρφωσης κοινών ενεργειών και θέσεων στα διεθνή fora.
  • Με την βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε fora όπως η G8, ο Ο.Ο.Σ.Α., η UNCTAD, η UNEP και να διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας με διεθνείς Οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και η Διεθνής Αρχή για τον βυθό της θάλασσας (International Seabed Authority).

Β. Η πρόσβαση σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πρώτες ύλες θα πρέπει να καταστεί προτεραιότητα της εμπορικής και κανονιστικής (regulatory) πολιτικής της Ε.Ε., η οποία μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στις πρώτες ύλες με του κάτωθι τρόπους:

  • Η Ε.Ε. θα πρέπει να προωθήσει νέους κανόνες και συμφωνίες για την διατηρήσιμη πρόσβαση στις πρώτες ύλες, όπου απαιτείται, και να διασφαλίσει την συμμόρφωση προς διμερείς και πολυμερείς δεσμεύσεις όπως αυτές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.
  • Η Ε.Ε. θα πρέπει να σχεδιάσει και να λάβει μέτρα κατά των εμπορικών στρεβλώσεων από τις Τρίτες χώρες, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς και όργανα, συμπεριλαμβανομένων: διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, συμβιβασμών και συνεργασιών πρόσβασης στην αγορά, κατά προτεραιότητα στις χώρες που υπονομεύουν περισσότερο τις ανοικτές διεθνείς αγορές εις βάρος της ΕΕ.

Γ. Δεδομένου ότι πολλές από τις πρώτες ύλες ευρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει η πολιτική της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των χωρών αυτών να συνδυάζεται με τις ανάγκες της Ε.Ε. για πρόσβαση στις πρώτες ύλες τους χωρίς στρεβλώσεις και συγκεκριμένα να προωθεί την ισχυροποίηση των κρατών αυτών σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτικής διακυβέρνησης καθώς και να προωθεί την διασφάλιση ενός κατάλληλου επενδυτικού κλίματος και την βιώσιμη διαχείριση των πρώτων υλών