-->

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Ο τομέας μικτών θειούχων (χρυσού, αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού)

[Δρ. Ιωάννη Ζαφειράτου][by Dr. Zafeiratos Ioannis]

Στην ανατολική Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Ολυμπιάδα, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα χρυσού παγκοσμίως, το οποίο περιλαμβάνει αποθέματα (βέβαια και πιθανά) 14,53 εκατ. τόννων με περιεκτικότητες 9,31g/t Au, 128,59g/t Ag, 4,18% Pb, 5,57% Zn. Η δραστηριότητα της TVX Hellas A.E., προηγούμενης ιδιοκτήτριας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, τμήμα των οποίων αποτελεί και το μεταλλείο Ολυμπιάδας, περιορίστηκε στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών και διεκόπη τον Ιανουάριο του 2003. Σήμερα, τα μεταλλεία αποτελούν ιδιοκτησία της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ, στην οποία μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την επαναλειτουργία τους και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της μεταλλουργίας χρυσού.

Στην περιοχή έχει ανακαλυφθεί και το κοίτασμα «Σκουριών» με εκτίμηση των εκμεταλλεύσιμων (μεταλλευτικών) αποθεμάτων σε 153,6 εκ. τόνους με μέση περιεκτικότητα 0,89 g/t Au, 0,56% Cu.

Εκτιμάται ότι η σημερινή αξία των προϊόντων που θα παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου (920.000 t συμπυκνώματος μολύβδου, 1.560.000 t συμπυκνώματος ψευδαργύρου, 350.000 t συμπυκνώματος σιδηροπυρίτη / αρσενοπυρίτη, 2.500.000 t συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού, 100.000 t χαλκού, 4.300.000 t θειϊκού οξέος, 3.000.000 ουγκιές αργύρου και 3.600.000 ουγκιές (112.200 kg) χρυσού) ανέρχεται σε 13 δις € περίπου, σε σημερινές τιμές.

Επί του παρόντος υπό εκμετάλλευση είναι κοίτασμα «Μαύρες Πέτρες» στη Στρατονίκη που περιλαμβάνει αποθέματα (βέβαια και πιθανά) 2,12 εκατ. τόννων μικτού θειούχου μεταλλεύματος με περιεκτικότητες 7,62% Pb, 10,25% Zn, 179g/t Ag. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν για την εκμετάλλευσή του (ανάπτυξη μεταλλείου, έργα προπαρασκευής, εξοπλισμός, νέα μονάδα κατεργασίας νερών, εκσυγχρονισμός εργοστασίου εμπλουτισμού, μελέτες / έρευνες) ανέρχονται σε 11 εκατ. €. Η ετήσια παραγωγή του μεταλλείου θα είναι 250.000 τόννοι μεταλλεύματος με χρόνο ζωής της εκμετάλλευσης 7 έτη. Κατόπιν επεξεργασίας στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου, θα παράγονται ετησίως 25.300 τόννοι αργυρούχου συμπυκνώματος μολύβδου (γαληνίτη) και 42.100 τόννοι συμπυκνώματος ψευδαργύρου (σφαλερίτη) οι οποίοι στο σύνολό τους θα πωλούνται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού. Τα παραγόμενα συμπυκνώματα θα περιέχουν 18.216 τόννους μολύβδου, 1,4 εκ. ουγκιές αργύρου και 21.428 τόννους ψευδαργύρου, τα οποία θα εξάγονται. Τα έσοδα των εξαγωγών αυτών εκτιμώνται σε 24,7 εκατ. € ανά έτος, υπολογισθέντα μετριοπαθώς με βάση τις μέσες τιμές των μετάλλων της τελευταίας πενταετίας και ισοτιμία 1 USD = 1,04 €.

Η συνέχιση, επέκταση και ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών και, κυρίως, η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στην περιοχή του Μεταλλείου Ολυμπιάδας με τη δημιουργία Εργοστασίου Χρυσού, συνεπάγεται σημαντικές και ευνοϊκές επιδράσεις στην Εθνική Οικονομία, ενώ σημαντικότερες και περισσότερο καθοριστικές θα είναι οι επιδράσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Χαλκιδικής.  Ορισμένες απο τις θετικές δράσεις δίνονται παρακάτω:

• επίτευξη σημαντικής συναλλαγματικής ωφέλειας για τη χώρα, ύψους 24,7 εκατ. € ετησίως,
• αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και ενθάρρυνση για περαιτέρω επιχειρηματικές επενδύσεις ελληνικών και ξένων κεφαλαίων στον Ελληνικό χώρο. Οι προβλεπόμενες επενδύσεις (πάγιες αναπτυξιακές δαπάνες) μόνο στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών θα ανέλθουν σε 11 εκατ. €.
• αναβάθμιση της τεχνολογικής στάθμης της χώρας στο μεταποιητικό τομέα.
• καταβολή του λειτουργικού κόστους της δραστηριότητας, που ανέρχεται σε 18 εκ. € ετησίως, σε εγχώριους προμηθευτές και Έλληνες εργαζόμενους. Συμβολή στην αύξηση της εμπορικής κίνησης με προμήθειες σε ετήσια βάση της τάξης των 6,2 εκ. € (4 εκ. € από προμηθευτές από όλη τη χώρα, και 2,2 εκ. € από προμηθευτές της τοπικής αγοράς).
• βελτίωση της διεθνούς θέσεως της χώρας, δεδομένου ότι η συνέχεια και η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα καταστήσει τη χώρα μας παραγωγό χρυσού.
• συμβολή στην αύξηση της δευτερογενούς δημιουργίας απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων. Με πολλαπλασιαστή απασχόλησης 3,0, που αποτελεί μια αντιπροσωπευτική τιμή για τη μεταλλευτική δραστηριότητα, η συνέχιση της λειτουργίας των Μαύρων Πετρών συνεπάγεται τη δημιουργία 550 περίπου θέσεων εργασίας δευτερογενούς απασχόλησης στην περιοχή.
• προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χαλκιδικής και βελτίωση των δεικτών κοινωνικής ευημερίας.
• Ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές, αλλά και το εμπόριο δομικών και άλλων οικοδομικών υλικών, όπως επίσης και η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες μεταφορών. Η λειτουργία της επιχείρησης θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των υπηρεσιών, καθώς ο σημαντικός αριθμός εργαζομένων στο συγκρότημα των μεταλλείων της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση για Τράπεζες, Υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης, Αναψυχής, αλλά και αναβάθμιση των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων έμμεσα και άμεσα στην εταιρία, σε συνδυασμό με την επέκταση των δραστηριοτήτων θα δώσει σημαντική τόνωση στην Τοπική Οικονομία.

Επομένως, η λειτουργία του μεταλλείου και γενικότερα η συνέχιση της μεταλλευτικής – βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή θα προσπορίσει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Επιπροσθέτως, η συνέχιση, επέκταση και ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών αποσκοπεί και στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη μελλοντική αξιοποίηση του μεταλλευτικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής με ταυτόχρονο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

 Η άλλη άποψη για την επένδυση χρυσού απο το Μεταλλευτικό Παρατηρητήριο

Ο τομέας ευκατέργαστου χρυσού