-->

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Eυρωπαϊκή Συμμαχία για τις Πρώτες Υλες (ΕRMA)- ο βωξίτης στις κρίσιμες ΟΠΥ


Eυρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες (ΕRMA)

Στον νέο κατάλογο κρίσιμων ΟΠΥ για το 2020 προστίθεται και ο βωξίτης 

H EE ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία για την "Ανθεκτικότητα ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα" (COM(2020) 474 final) όπου υπογραμμίζεται η σημασία της επίτευξης στρατηγικής αυτονομίας για τις κρίσιμες ΟΠΥ. 

Το Σχέδιο Δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες εξετάζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις και προτείνει δράσεις για τη μείωση της εξάρτησης των πρώτων υλών της Ευρώπης από τρίτες χώρες, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού τόσο από πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς πηγές και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και την κυκλική οικονομία, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη προμήθεια παγκοσμίως.

 Το Σχέδιο Δράσης/Αction Plan για τις κρίσιμες πρώτες ύλες αποσκοπεί: 
• Στην ανάπτυξη ανθεκτικών αλυσίδων αξίας για τα βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ .
 • Στην μείωση της εξάρτησης από πρωτογενείς κρίσιμες πρώτες ύλες μέσω της κυκλικής χρήσης εκ νέου πηγών, βιώσιμων προϊόντων και καινοτομίας. 
• Στην ενίσχυση της εγχώριας προμήθειας πρώτων υλών στην ΕΕ. 
• Στην διαφοροποίηση της προμήθεια από τρίτες χώρες και τον αποκλεισμό των στρεβλώσεων στο διεθνές εμπόριο, τηρώντας πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. 

O Ελληνικός βωξίτης 

Σημειώνεται ότι στον νέο κατάλογο κρίσιμων ΟΠΥ για το 2020 που παρουσιάζει η ΕΕ στην ανακοίνωσή της προστίθεται και ο βωξίτης (σελ.4), γεγονος που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα καθώς αποτελεί μια από τις κυριότερες προμηθεύτριες χώρες της ΕΕ με ποσοστό 12% (σελ.21). 

Το ποσοστό εξάρτησης της ΕΕ απο εισαγωγές για το βωξίτη ανέρχεται στο 87% (64% Γουινέα, 10% Βραζιλία), ενώ η παραγωγή εντός της ΕΕ πραγματοποιείται στην Ελλάδα με ποσοστό 12% και δευτερευόντως στη Γαλλία με ποσοστό 1%. 

Η ΕΕ επίσης ανακοίνωσε την έναρξη λοιτουργίας της Eυρωπαϊκή Συμμαχία για τις πρώτες ύλες (Εuropean Raw Materails Alliance, ERMA)  στις 29 Σεπτεμβρίου 2020.  H διακήρυξη της Eυρωπαϊκής συμμαχίας για τις πρώτες ύλες/ΕRMA παρουσιάζεται στο σύνδεσμο 


Η ERMA είναι μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς συμμαχία που παρέχει ένα ανοιχτό και ανεξάρτητο φόρουμ για συζήτηση και ανάλυση, καθώς και ένας μηχανισμός για τη μεταφορά πιθανών έργων σε πραγματικές δραστηριότητες και υποδομές που θα συμβάλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας και θέσεων εργασίας για την Ευρώπη. 

Δραστηριότητες της Eυρωπαϊκής συμμαχίας για τις πρώτες ύλες.  Οι δραστηριότητες της ERMA θα πραγματοποιηθούν σε «συστάδες»/clusters που ορίζονται γύρω από συγκεκριμένες αλυσίδες αξίας. Η πρώτη ασχολείται με την πιο κρίσιμη αλυσίδα αξίας για πολλά βιομηχανικά οικοσυστήματα της ΕΕ - σπάνιων γαιών (REE) μαγνήτες και κινητήρες. Το δεύτερο cluster θα εξετάσει πρώτες και προηγμένες ύλες για ενέργεια αποθήκευση και μετατροπή σε σταθερές και μη στατικές εφαρμογές. Θα καθοριστούν επιπλέον συστάδες αργότερα. Οι βασικές προϋποθέσεις για όλες τις συστάδες είναι η αειφορία (κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική, σε σύμφωνα με τους στόχους της αειφορικής ανάπτυξης του ΟΗΕ), την ψηφιοποίηση (σύμφωνα με την ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ) και κυκλικότητα (σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία). Το έργο των συστάδων θα συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και τους στόχους του ταμείου Just Transition της ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία. 

Ως συμμαχία της ΕΕ, η ERMA εστιάζει στα ακόλουθους στόχους: 

Καθιέρωση μιας ευέλικτης και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Υποστήριξη της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ για τον μετριασμό των κανονιστικών και χρηματοδοτικών σημείων συμφόρησης/bottlenecks 
• Δημιουργία μιας Πλατφόρμας Επενδύσεων σε Πρώτες Ύλες (RMIP) για να υποστηριχθεί η μόχλευση των επενδύσεων σε ένα αγωγό βασικών έργων
 • Προώθηση μιας βαθύτερης στρατηγικής ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής του κοινού της προοοπτικής σχετικά με το ρόλο των πρώτων και προηγμένων υλικών στη μετάβαση στην πράσινη και την ψηφιακή Οικονομία 

Συμμετέχοντες φορείς-δίκτυο.  Το EIT RawMaterials, που ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε από το EIT (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας), όργανο της ΕΕ, θα διαχειρίζεται την ERMA και τις δραστηριότητές της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει το πλαίσιο διακυβέρνησης για την ERMA. Θα χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Συνεργασία καινοτομίας για τις πρώτες ύλες (https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/eip_en) ως το κύριο φόρουμ για την επισκόπηση της προόδου και την αντιμετώπιση ζητημάτων που ενδέχεται να απαιτήσει δράση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια. 

Οι φορείς που συμμετέχουν στην Eυρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες/ΕRMA μέχρι σήμερα αναφέρονται στον σύνδεσμο : https://erma.eu/network/ Κατατάσσονται σε εταιρείες, οργανισμούς, ενώσεις, υπουργεία και εθνικές αρχές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν:  Α. Στον τομέα των ΟΠΥ: EAΓΜΕ, οι εταιρείες Ελληνικός Χρυσός, Μυτηλιναίος, Ορυκτόν Συμβουλευτική ΙΚΕ   Β. Στον τομέα των προηγμένων υλικών και ενδιάμεσων προϊόντων:  η εταιρεία Μονόλιθος  Γ. Στον τομέα της ανακύκλωσης η  ΕΑΓΜΕ και η εταιρεία Ορυκτόν Συμβουλευτική ΙΚΕ.  

Για να συμμετάσχει κάποιος φορέας στη συμμαχία (ERMA partner network), επισκέπτεται αρμοδίως το erma.eu και υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.